اظهارات‌غیرمنطقی‌ عابديني‌بعد‌از‌ قهرماني‌پرسپولیس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرديــن عابدينــي در حالــي كه از شكســت تيمش به شــدت ناراحت بود گفت: «بد بازي كرديــم و نتيجه را هم واگذار كرديم. فكــر ميكنم در مجموع حق ما نبود كه به ليگ پايينتر ســقوط كنيم. در طــول فصل همه تاش كردند امــا نميدانم چه شــد اين با ســرمان آمد. حاال هم هرچه بگويم چيزي تغيير نميكند. همه ناراحت هستيم و نميدانم دقيقــا چه چيزي بايــد در اين خصوص بگويم.»

عابدينــي در پايــان حرفهايش با طعنه از قهرماني سرخها حرف زد و حتي مدعي شد كه پرسپوليسيها براي شادي بايد به رختكن ميرفتند: «پرســپوليس بعــد از 50 ســال قهرمان شــده و بهتر بود به جاي اينكــه درون زمين و مقابل هــواداران داغــدار ما شــادي كنند، به رختكــن ميرفتند و در آنجا به شــادي ميپرداختند؛ چراكه اين موضوع بســيار هواداران ما را ناراحت كردند.»

عابديني در حالي از شــادي كردن پرسپوليســيها ايراد گرفــت كه اصوال چنين رســمي وجود ندارد كه يك تيم بعــد از قهرماني به احتــرام تيم مقابل شادي نكند. اين اظهارات هيچ نشاني از عقانيت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.