خداحافظي آقاي گل با تصوير حجازي و پورحيدري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ايــن پيراهن ويژه و متفاوت را رضا عنايتي بــراي خداحافظياش از فوتبال انتخاب كرده بود. آخرين آرزوي فوتبالي عنايتي اين بود كه با پيراهن اســتقالل از دنياي بازيگري خداحافظي كند اما چرخ روزگار به ميل او نچرخيد و مجبور شد در آخرين رويارويي با تيم محبوبش از فوتبال برود. رضا عنايتي البته استقاللي بودنش را در اين خداحافظي هم به رخ كشيد وقتي با آن پيراهن متفاوت به زمين آمد. پيراهني كه اگر چه آبي نبود اما لوگوي باشــگاه اســتقالل و دو ســتارهاش روي آن حك شده بود و البته چشمگيرتر، نقش بستن تصوير زندهياد ناصر حجازي و منصور پورحيدري بر اين پيراهن بود كه رضا عنايتي در فاصله چند ساعت مانده به بازي از آن رونمايي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.