قلع ‌هنويي:اول‌گل‌نخوردن،‌بعد‌3‌امتیاز

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امير قلعهنويي پيش از مسابقه تيمش مقابل استقالل اينطور حرف ميزند: «حادثه آذربايجان را تسليت ميگويم. متاسفانه چندوقتي است كه در آذربايجان اتفاقاتي ميافتد كه نه متعلق به فرهنگ مردم آذربايجان است و نه تيمهاي آذربايجاني. آذريها جزو اولينها بودند و در بازي با النصرهم نشان دادند. متاسفانه شاهد مسائلي هستيم كه همه چيز را زير ســوال ميبرد كه در شأن فرهنگ مردم نيست يك عده كارهايي ميكنند كه باعث ميشود يكسري اتفاقات بيفتد. يك سر فوتبال برد است و يك سر آن باخت. متاسفانه اينجا شاهديم كه اتفاقات بدي دارد ميافتد. از چند سال گذشته يكســري آقايان آمدند براي منافع خودشان با اين فرهنگ بازي كردنــد. فردا بياييم انرژي خودمــان را بگذاريم براي تشويق كردن تراكتورسازي و احترام به تيم حريف.»

او درباره بــازي هم حرفهايي دارد: «بازي حســاس است و هر دو تيم استقالل و تراكتورسازي به دنبال جايگاه دومي هستند با بردي كه به دست آورديم از فشار درآمديم. بعد از برد مقابل پديده از نظر روحي و رواني شــرايط خوبي پيدا كرديم. اســتقالل تيم خوبي اســت، در اين چند وقت گذشته چه در جام قهرماني آسيا و چه در ليگ نتايج خوبي گرفته است. يكي از دستورات كاري ما پرس در ميانه زمين است كه ارتباط بين خط هافبك و حمله را قطع كنيم. روي نقاط ضعفشــان كار كرديم تا اينكه شكستشــان دهيم. انتظار داريم طرفداران بياينــد و حمايت كنند. اميدواريم با حضور تمام هواداران شــاهد يك بازي زيبا باشيم و ما هم بتوانيم به اهدافمان برسيم.»

قلعهنويي حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «ما در مقابل اســتقالل دو هدف داريم يكي اينكــه گل نخوريم و هدف دوم به سه امتياز كامل برســيم و اگر تساوي هم رقم بخورد اينطور نيســت كه همه چيز را از دســت داده باشيم چون دو بازي حســاس پيش رو داريم. خيلي مواقع شاهد بوديم كــه در زمين خود نتايج خوبــي گرفتهايم. نميدانم چرا شما يك مساله را توجه نميكنيد يا نميخواهيد توجه كنيد. ما بايد خدا را شــاكر باشــيم با اين اتفاقاتي كه افتاده تراكتــور چنين جايگاهــي دارد. مگر ميشــود يك تيم 6 بازيكن خود را از دســت بدهد و به فينال جام حذفي برود و در كورس باشد. همين پرسپوليس كه قهرمان شد 7 بازيكن اصلي داشت و بااضافه شدن ســروش روند آنها تغيير كرد و وقتي كاميابي نيا را نداشتند چقدر تاثير روي روند اين تيم داشت.»

سرمربي تراكتورســازي اشــارهاي به از دست دادن بازيكنانــش دارد: «مــا تا قبــل از بازي با پرســپوليس دو امتياز عقب بوديم اگر ســجاد، عاليشاه، سروش و نوراللهي را داشتيم شــرايطمان فرق ميكرد با همه اينها 40 درصد بازيكنان ما مصدوم هســتند و بازيكن تعويضي زيادي هم نداريــم. با همه اينها بــاز هم خدا را شــكر ميكنيم كه در فينال جــام حذفي حضور پيدا كرديم و تــا اينجا هم نتايج خوبي گرفتيم. ما غيــر از بازي با فوالدخوزســتان كه 10 نفره شديم مقابل سايپا و گسترش فوالد با اين بضاعت مان بازيهاي خيلي خوبي انجام داديم. من نميدانم چرا كسي به اين مســائل توجه نميكند. يك ســال برنامه ما اره شد. نميخواهم دنبال مقصر بگردم. آجورلو به كمك همه تالش ميكند كه اين كشتي را به ساحل خوبي برساند.»

او دربــاره اينكه چرا تعداد بردهــاي تيم در بازيهاي خارج از خانه بيشــتر از داخل خانه اســت، اينطور توضيح ميدهد: «يكي از داليل آن نداشــتن زمين بــود. ما وقتي فصل را شــروع كرديم بــا يك زمين تمريني مســابقات را شروع كرديم بعد جابه جايي شد. با وجود اينكه خيلي تالش كردند اما كيفيت زمين آنطور كه بايد باشد نبود. اين موضوع علت خاصي نميتواند داشته باشد اگر منظورتان اين است كه در بازيهاي خانگي تماشاگر فشــار آورده كه اصال اين موضوع درست نيست چون آنها تا لحظه آخر هميشه تيم را تشويق كردند ما در اين زمين تيمهايي همچون ذوبآهن را بردهايم. شايددليل اين موضوع دوگانگي زمين بوده و من دليل ديگري درباره آن نميبينم.»

قلعهنويي حرفهايي هم دربــاره فصل آينده تيمش دارد: «فصل آينده پنجره نقل و انتقاالت بســته اســت. ما 04درصد موجودي از دســت دادهايــم، 40 درصد بازيكن مصدوم داريم و يك چند درصدي هســتند كه شايد فصل آينده توانايي اين فصل را نداشــته باشند. ابتدا بايد ببينيم تكليف خود تراكتور چه ميشــود شــايد شــاهد باز شدن پنجره نقــل و انتقاالت باشــيم ابتدا بايــد ببينيم تكليف اين موضوع چيســت. آجورلو هرچقدر پــول در ميآورد به مطالبات بازيكنان پيشــين ميپردازد. باشگاه وكيل خوب گرفته كه پيگير اين موضوع باشــد و اگر نشود روي همين جوانان ســرمايه گذاريميكنيم. شــايد يكي از مشكالت اين باشــد كه وقتي يك بازيكن ببيند نميتواند جانشيني داشته باشــد و پنجره نقل و انتقاالت بســته است به جاي 001ميليون، 500 ميليون تومان بخواهد. اين موضوع هم يكي از مشكالتي اســت كه شــايد پيش بيايد اگر مشكل پنجره نقل و انتقاالت حل نشــود. بايــد از بازيكن جوان در كنار بازيكن باتجربه استفاده كرد تا فوتبالش نسوزد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.