در انتظار قانون براي ستاره روي پيراهن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه پرســپوليس هنوز موضع خاصي درباره حك ستاره روي پيراهن رســمي خود نگرفته اما با اقدام كانون هــواداران اين باشــگاه در ورزشــگاه طــرح موزاييكي شــكل گرفت و روي پيراهنهــاي قهرماني نيز يك ســتاره درج شــده بود و گفته ميشــود روي لوگــوي پيراهــن فصل بعــد آنها يك ستاره به نشــانه 10 قهرماني در ليگ حك خواهد شــد. هوشــنگ نصيرزاده كارشناس مسائل حقوقي فوتبال درباره استفاده باشگاه پرسپوليس از يك ستاره روي پيراهنش گفت: «در فوتبال ايران هيچ قانون، آيين نامه و دســتور العمل مصوبي براي زدن ســتاره روي پيراهن بازيكنان فوتبال يك باشگاه وجود ندارد و تا به امروز هم تدوين نشــده اســت. احتماال ســتارهاي كه پرسپوليســيها قرار اســت روي پيراهن تيم خود حك كنند با اســتناد آنها به قانوني است كه در فوتبال ايتاليا اســت كه به ازاي هر 10 قهرماني يك تيم در كالچو يك تيم ســتاره روي پيراهنش حك ميكند. از ســوي ديگر دو ستاره اســتقالليها به دليل 2 بار قهرماني در آسياست.»

نصيرزاده در پاســخ به اين پرسش كه با اين شــرايط هر تيمي ميتواند با اســتناد به قانون كشورهاي ديگر روي پيراهنش ستاره بزند، گفت: «فدراسيون فوتبال براي حك ســتاره روي پيراهن يك باشــگاه حتما بايد هر چه سريعتر يــك قانون مشــخص تعييــن كند تا شاهد آشــفتگي تيمها در اين خصوص نباشــيم. ضمن اينكه حك ستاره روي پيراهن تيمها در واقع افتخار به گذشته آنهاســت و فدراسيون فوتبال هم نبايد مانع آن شود.»

با اين حســاب شــايد اگر اهالي فوتبال و آنهايــي كه در بخش حقوقي فوتبال كار كردهانــد در اين باره اصرار كننــد و نهايتــا درباره ســتاره قانوني تصويب شــود، شايد ستاره استقالليها هــم از آنها گرفته شــود مگــر اينكه فدراســيون برخــورد خنثايــي با اين داستان داشته باشد و هر دو باشگاه هر كاري دلشان ميخواهد انجام دهند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.