رضا قاسمي: بايد براي كشورهاي اسالمي آماده شوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا قاسمي كه در رقابتهاي آغاز فصل ايــران نيز به دليــل مصدوميت شركت نكرد، در جايزه بزرگ آسيا هم به همين دليل نتوانست كاري از پيش ببرد.

مليپــوش دوي ســرعت ايران در مورد نيمه تمام گذاشــتن مســابقه در روز نخست جايزه بزرگ آسيا ميگويد: «مدتي اســت كه در ناحيه پاشنه پايم مصدوميت دارم و هميــن عامل باعث شد نتوانم مســابقه را به پايان برسانم. 60 متر را دويدم اما درد پاشــنه ديگر اجازه نداد ادامه بدهم.»

او در مورد اينكه آيا شــانس مدال در اين مسابقات را داشته يا خير، ادامه ميدهــد: «اگر مصدوم نبودم به راحتي مدال ميگرفتم. دوندهاي كه طال گرفت ركوردش 10/38 ثانيه بود. بدشانســي آوردم و ميتوانســتم سه مسابقه خوب را با مدال پشت سر بگذارم.» مليپوش دووميدانــي در مورد اينكــه آيا در دو مرحله بعدي جايزه بزرگ آسيا شركت ميكنــد يا خيــر، ادامــه ميدهد: «با شرايط فعلي نميتوانم مسابقه دهم و به فدراســيون اعالم كردم كه اگر ميشود زودتر به ايران بازگردم و براي بازيهاي كشورهاي اسالمي آماده شوم.»

او در حالي نتوانسته اين مسابقهها را به پايان برساند كه مصدوميتش نكته تازهاي نيست و مشخص نيست كه چرا قبل از اعزام به اين موضوع توجه نشده است.

قاســمي، دومين نفر در رده بندي دوهــاي ســرعت ايران اســت كه هم بازيهاي كشــورهاي اســالمي و هم رقابتهــاي قهرماني آســيا را در پيش دارد و بايد ديد در اين فرصت باقيمانده ميتواند براي اين رقابتها آماده شود يا اينكه ممكن اســت با بدشانسي مواجه شود و اين رقابتها را از دست بدهد.

او يكي از شــانسهاي مدالآوري ايران در بازيهاي كشــورهاي اسالمي اســت و فدراســيون رويش حساب باز كرده اســت اما بيشتر از دو هفته براي رفع اين مصدوميت زمان ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.