تكرار دردسرهاي فرگوسن براي آقاي خاص

مصدوميت گسترده ستارگان منچستر در حساسترین مقطع فصل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - راب داسون ‪Rob Dawson‬

از زماني كه منچستريونايتد در چنين جايگاهي بوده است مدتها گذشته است. مديريــت يك تقويــم پرفشــار بازيهاي ليــگ برتر از يك طرف و بــرآورده كردن انتظارات در رقابتهــاي اروپايي از طرف ديگر، دغدغهاي اســت كه مورينيو در اين فصــل دارد و مربيان قبل از او يعني ديويد مويس و لويي فانخال نداشتند. سرالكس فرگوســن اما به اين وضعيت عادت داشت. او ميتوانســت در عين حال كه چشــم به جام قهرمانــي ليگ مــيدوزد، تيمش را براي رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آماده كند. ايــن فصل اما اوضــاع كمي متفاوت بوده اســت. يونايتد به جاي فكر كردن به قهرماني، در تالش اســت كه ليگ برتر را در 4 رده بــاالي جدول به پايان برســاند و به جــاي رويا پردازي دربــاره فتح ليگ قهرمانان در ليگ اروپا حضور داشته باشد. با وجود اين حــال و روز منيونايتد در قياس بــا وضعيتي كــه در دوره 10 ماهــه مربيگري مويــس و دو فصل مربيگــري فانخال داشــت، بهتر اســت و ميتوان گفت كه حداقل شياطين ســرخ بعد از بازنشسته شــدن فرگوســن يــك گام روبه جلو برداشــتهاند. هدف منچســتريونايتد اين است كه ســال آينده در هميــن مقطع از فصل، همان مشــكالتي را داشته باشد كه فرگوســن در فاصله ميان ماههاي آوريل و مــه، به طور متناوب با آن دســت و پنجه نرم ميكرد. مورينيو االن بهتر از خيليها از الزمههاي جنگيدن در دو جبهه به صورت همزمان آگاهي دارد.

او اما احتماال دارد بر شــانس بد خود لعنــت ميفرســتد چــون در حياتيترين مقطــع فصــل مصدوميت يكــي پس از ديگــري گريبــان ســتارههاي تيمش را ميگيرد و االن پنج مهــره كليدي تيم او زالتان ابراهيموويچ، خــوان ماتا، ماركوس روخــو، كريــس اســمالينگ و فيل جونز خانهنشين هستند و اين در حالی است كه منچســتريونايتد فردا در شهرآورد ميهمان منچسترسيتي خواهد بود. خبر بدتر براي هــواداران منيونايتد اينكــه عالوه بر پنج بازيكن مصدومي كه نامشــان برده شــد، ترديدهايــي درباره پل پوگبــا و آندر اررا وجود دارد.

انتظار ميرود براي اين بازي آندر اررا از بند مصدوميت قوزكش خارج شده باشد. در مــورد پوگبا اما وضعيــت فرق ميكند و مورينيــو بعد از برد 2 بــر صفر تيمش برابر برنلي در بازي روز يكشــنبه گفت كه مطمئن نيست پوگبا به شــهرآورد برسد. شهرآوردهاي منچســتر بازيهاي مهمي هســتند اما اين يكي شايد نسبت به همه آنها اهميت بيشــتري داشته باشد. يونايتد با بردن اين بازي ميتواند جاي منســيتي را در جــدول بگيرد؛ منســيتي كه بعد از باختش برابر آرســنال در جــام حذفي و ناكامي در صعــود به فينال، ضربهاي ديگر به روحيه بازيكنانش وارد آمد.

اميدهــاي منيونايتد بــراي به پايان رســاندن ليگ برتر در 4 تيم باالي جدول كه بعد از تســاويهاي متوالــياش برابر وستبرومويچ و اورتون در ابتداي ماه جاري بر باد رفته به نظر ميرســيد، حاال به لطف باخت ليورپول برابر كريستال پاالس جان گرفته است. مورينيو گفته است كه ترجيح ميدهد سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده را با قهرماني در ليگ اروپا كسب كند چون عالوه بر ســهميه يك جام هم به ويترين افتخاراتش اضافه ميشود.

با وجود اين او قطعــا نميخواهد كه در ليــگ برتر همان كارنامهاي را داشــته باشــد كه مويس و فانخال داشتند، يعني خارج مانــدن از جمع 4 تيم باالي جدول. در شرايطي متفاوت، مورينيو ممكن بود كه تيمش را با تركيبي ضعيف برابر منسيتي به ميدان بفرســتد. او گفته كــه با كمال ميل حاضر اســت به ستارههاي كليدياش در ليگ برتر اســتراحت بدهد اما در مورد بازي بزرگ – شهرآورد – و در شرايطي كه هنوز شانس رسيدن به 4 تيم باالي جدول هست، او شايد حرفش را پس گرفته باشد و اين يعني كه او بايد از تمام مهارتهايي كه فرگوســن به موقع براي نتيجه گرفتن در بازيهاي حساسش اســتفاده ميكرد، بهره ببرد، مثل ريســكي كه در خانه برنلي كرد و نتيجــه داد. يكي از آن ريســكها اســتفاده از وين روني بود كــه نزديك به يك ماه بــازي نكرده بود و قــرار دادنش در تركيب اصلي بــود كه جواب داد چون كاپيتان شــياطين سرخ گل دوم تيمش را زد. نيمكتنشــين كردن ماركوس رشفورد و هنريك مخيتاريان هم ديگر ريسكهاي مورينيــو براي اين بازي بــود كه با وجود ترسناك بودن برابر تيمي كه در اين فصل در خانهاش تنها 4 بار باخته بود، جواب داد و اعتماد به نفس مــردان مورينيو را براي رفتن به خانه همسايه باال برد. مورينيو اما براي اين بازي گزينههاي كمي دارد.

اگر اســمالينگ و جونز بــه موقع به كمك او نيايند، آن وقت تنها اريك بيلي و دالي بليند برايش بهعنوان مدافعان مياني باقي ميمانند. اين در حالي است كه بعد از اين بازي، منيونايتد يكشــنبه هفته آينده بايد به خانه ســوانزي برود، بعد به اسپانيا ســفر كند تا در دور رفــت از مرحله يك چهــارم نهايي ليگ اروپا با ســلتاويگو تيم دهم الليگا روبه رو شود. در ادامه شياطين ســرخ ميهمان آرسنال خواهند بود و بازي برگشتشان با سلتاويگو هست و پس از آن هم يك بازي خارج از خانــه برابر تاتنهام رده دومي. كاري كه مورينيو در اين شش بازي بدون گروهي از مهرههاي كليدياش انجام خواهــد داد، ميتواند تعيين كند كه چقــدر از تواناييهاي اســطوره مربيگري شــياطين ســرخ را براي نتيجه گرفتن از مقاطع بحراني فصل به ارث برده است.

* منبع: سایت ESPN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.