نه بودجه مشخص است، نه مديرعامل

تغییر مدیریت در باشــگاه استقالل تكذیب نشده و متولیان این باشگاه ســكوت کردهاند. آنها نه ميگویند افتخاري را ميخواهند نه ميگویند، نميخواهند. وضعیتي که منجر به انتشــار مصاحبههاي پي در پي از ســوي افتخاري و مدیران ســابق شده و استقالل را به حاشیه برده اســت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل با وجود اينكه وضعيت چندان بدي را در ليگ سپري نميكند و احتماال نيم ســهميه حضور در ليگ قهرمانان فصل آينده را به دست خواهد آورد اما به لحاظ مديريتي شرايط با ثباتي را سپري نميكند.

نشســتهايي كــه اخيرا ميــان برخي مســووالن و تصميمگيــران وزارت ورزش و جوانان با گزينههاي مديرعاملي جديد برگزار شــده، بر بيثباتيهاي باشگاه استقالل دامن زده است و مشخص نيست كه استقالل فصل آينده با كدام مديــر و چه برنامههايي گام به عرصه رقابت خواهد گذاشت.

ايــن بالتكليفيها براي تيمي كه احتماال ميخواهد فصل آينده هم جزو مدعيان باشد، ســم اســت و چالشهاي بســياري را در راه آمادهسازي تيم آينده به وجود ميآورد.

همين حــاال كه هنوز هيــچ تغييري در باشگاه استقالل انجام نشده، صحبت از جدايي برخي بازيكنان شاخص از جمله كاوه رضايي اســت. بازيكني كه در فصل جــاري عملكرد مطلوبي در استقالل داشــته و ميتواند يكي از مهرههاي كارساز آبيها در فصل آينده هم باشــد. از سويي بودجه باشــگاه استقالل هم كامال نامشخص است كه اين وضعيت ارتباط مستقيم دارد با مديريت باشگاه استقالل.

در واقــع تا وقتــي مديرعامل باشــگاه استقالل تعيين نگردد، اين وضع ادامه خواهد داشــت و بايد انتظار خبر جدايــي احتمالي تعدادي ديگر از بازيكنان را هم بشــنويم. در همين اثنا عليرضا منصوريان ليســتي را تهيه كرده تا مديران باشــگاه در راســتاي جذب بازيكنــان مورد نظر اقدامهايــي انجام دهند اما همين بالتكليفيهاي منزجركننده موجب شده پروژه جذب بازيكنان جديد عقب بيفتد و استقالل در مسيري كامال نااميدكننده قرار بگيرد.

در عين حال باشــگاه پرســپوليس هم مديرش را ميشناســد، هم بودجهاي كه قرار اســت صرف تيمــداري كند. آنهــا ريخت و پاشهــاي خود را خيلي زود آغاز كردهاند و با جذب منشا و خليلزاده قدم بلندي در راستاي تقويت تيم خود براي فصل آينده برداشتهاند و اگر به همين منوال پيش بروند، شايد در ليگ قهرمانان آسيا هم مدعي سرسختي باشند و تا مراحل نهايي باال بروند.

ادامــه چنين وضعيتــي براي باشــگاه اســتقالل بســيار مخاطرهآميز خواهد بود و افــرادي كه طــي روزهاي اخير بــا قريب و فتحا...زاده براي بازگشــت به استقالل نشست داشتهاند و حتي از آنها برنامه خواستهاند بايد به سرعت تكليف باشــگاه استقالل را روشن كنند.

هدفگذاريهــا براي فصل بعــد اگر بدون برنامه باشــد بيشــك اســتقالل لطمه خواهد خورد. آنچه براي اســتقالل در راســتاي ايجاد محيطي امن و عاري از تنش مهم تلقي ميشود اين است كه متوليان و تصميمگيران اين باشگاه در وزارت ورزش و جوانان يك بار براي هميشه سياست خود در قبال اين باشگاه را اعمال كنند و با يك راســتي آزمايي دقيق به افكار عمومي توضيحــات شــفافي درباره احتمــال تغييرات بدهند.

بــه واقع اگــر نظر آنها بــه تغيير مديريت باشــگاه اســتقالل است و به ســمت شخصي همچون قريب گرايش بيشــتري دارند و از وي برنامههايي خواســتهاند، بياينــد و به هواداران استقالل اعالم كنند و يا اگر هم اعالم نميشود به ســرعت در راســتاي تغيير مديرعامل قدم بردارند.

يــا اگر آنها ميخواهند علــي فتحا...زاده را كه تجربيات زيادي هم در اين باشــگاه دارد و قهرمانيهاي زيادي با استقالل به دست آورده، دوباره به مسند كار برگردانند اعالم اين موضوع هــم ميتواند به تمام شــايعات، گمانهزنيها و بالتكليفيها پايان دهد.

سكوت متوليان باشــگاه استقالل در قبال شــايعه تغييرات موجب شده، افتخاري كه خود را در خطــر بركناري ميبينــد، با مصاحبههاي زهردار به مقابله به مثل با مديران سابق بپردازد و حتي در ادعايــي عجيب و بحثبرانگيز اعالم كند كه تا ۴ ســال آينده مديرعامل اســتقالل است.

ادعايي كه بيشــتر به مضحكه گرفتن افكار عمومــي ميماند و نه واقعيــت چرا كه هيچگاه سابقه نداشته مديران اين باشگاه بتوانند ۴ فصل پي در پي همچنان با استقالل در اوج باشند كه وزير نتواند آنها را تغيير دهد.

البتــه بحــث تاميــن بودجه هــم مطرح اســت كه افتخاري تا به امروز نتوانسته حقوق بازيكنان اســتقالل را سر وقت پرداخت كند. از ســويي هيات مديره او نيز در ايام اخير حضور مداومي در باشــگاه نداشتهاند و اخيرا جهانيان نيز از كار بركنار شــده تــا احتمال تغييرات به نقطه اوج برسد.

اين فضا اســتقالل را به ســمت بيثباتي و بروز مشــكالت عميقتر ميبــرد و اگر وزارت ورزش و جوانــان در روزهــاي آتــي پيرامون ماجراهاي رخ داده شفافسازي نكند، استقالل آسيبهاي بيشتري خواهد ديد.

نــه مصاحبههاي تند افتخاري در اين برهه براي اســتقالل خوب است و نه جوابهايي كه گاها فتحا...زاده و يا قريب ميدهند. اســتقالل بايــد در مهمتريــن دوران آمادهســازي خود كــه نقل و انتقاالت نيمفصل اســت، در آرامش مطلق باشــد چرا كه اين روزها بناي اســتقالل فصل آينده را ميســازد و اگر اين درگيريهاي مداوم با احتمال تغييرات ادامه داشــته باشــد و بودجــه هم تعييــن نگردد اســتقالل به بد وضعي دچار خواهد شــد و حتي بعيد نيســت كــه فصل آينده نتايج بدتــري در قياس با اين فصل بگيرد.

نه مصاحبههاي تند افتخاري در این برهه براي استقالل خوب است و نه جوابهایي که گاها فتحا...زاده و یا قریب ميدهند. استقالل باید در مهمترین دوران آمادهسازي خود که نقل و انتقاالت نیمفصل است، در آرامش مطلق باشد چرا که این روزها بناي استقالل فصل آینده را ميسازد و اگر این درگیريهاي مداوم با احتمال تغییرات ادامه داشته باشد و بودجه هم تعیین نگردد استقالل به بد وضعي دچار خواهد شد و حتي بعید نیست که فصل آینده نتایج بدتري در قیاس با این فصل بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.