حسيني، مخالفانش و تفرقهاي كه در ذوب افتاد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از همــان زمان كه ذوب آهــن به يكباره از مســير موفقيت منحرف شــد و روند پيروزيهايش ناگهان متوقف شــد، ميشــد حدس زد كه ديگر خبري از اتحاد هميشگي در اين تيم نيست. از قرار نگرفتن مجتبي تبريزي در تركيب ثابت تا تعويضهاي رجب زاده نشــان از اين داشت كه حسيني و بازيكنان وارد كشمكشي با يكديگر شدهاند. كشمكشي كه كوچك ترين نشانههايش را ميشد در دلخوري رجب زاده از تعويض در 20 دقيقه پاياني مســابقه با صنعت نفت آبادان در هفته بيست و ششم ليگ برتر مشاهده كرد.

اين تنها يك اعتراض از سر بيتجربگي نبود چرا كه نشانههاي ناراحتي را در بازيكنان ديگر هــم ميتوان ديد. وقتي زمزمههايي درباره مذاكرات جدي باشــگاه اســتقالل با بازيكنان ذوب آهن و تمايل اين بازيكنان براي جدايي از تيم به گوش ميرســد، يعني شــرايط براي ماندن و ادامه كار در اين تيم براي خيلي از بازيكنان سخت شده است.

در ذوبآهن اما چــه اتفاقي افتاده كه ســرمربي و مديرعامل در يك تيم و مقابل بازيكنان قــرار گرفتهاند؟ هرچند اين رســم هميشگي ذوب آهن است كه در روابــط متقابل كادر فني و مديريتي، سرمربي اجازه دخالت در امور فني را به مديرعامل ميدهد و پيشــنهادهاي فني آذري را به كار ميگيرد و در قبال اين از خودگذشــتگي، حمايت همه جانبه او را دريافت ميكند.

براســاس همين تعريف اســت كه حاال بعد از علني شــدن اختالف رجبزاده و حســيني، آذري در حمايت از سرمربي خود، طوري كه براي ساير بازيكنان هم درس عبرت باشد، اعالم ميكند كه: «رجبزاده بايد روي وظيفهاي كه به او محول كردهايم، تمركز كند. او سالها براي ما زحمت كشيده ولي طرف قرارداد او باشگاه ذوبآهن است. سرمربي حرف اول و آخر را ميزند؛ نهتنها او بلكه هيچ بازيكني حق ندارد از دســتورات سرمربي سرپيچي كند. اگر چنيــن اتفاقي رخ دهــد، حتي اگر يك روز به پايــان ليگ مانده باشــد، برخورد ميكنيم. رجبزاده حق ندارد با سرمربي اختالف نظر داشته باشــد. او فوتبال بازي ميكند و پولش را ميگيرد. هر لحظه كادر فني تصميم بگيــرد، به زمين ميرود و هر زمان كادر فني نخواهد، بيرون مينشــيند. در قرارداد او نيامده كه حتما 90 دقيقه بازي كند. رجبزاده و امثال او كه در آســتانه 40 ســالگي قرار دارند، بايد بدانند وقتي تيمشــان هــر ‪4 3،‬ روز يك بار بازي ميكند، نميشود به صورت ثابت در تركيب باشند. باالخره بايد به فكر سالمتي بازيكنان هم بود.»

مديرعامــل باشــگاه ذوبآهــن همچنين تأكيــد ميكند: «رجبزاده حق تصميمگيري و مخالفت با دســتورات كادر فني را ندارد. اگر دوست ندارد ساكش را جمع كند و به خانهاش برود.»

با اينكه ميتوان شكســت ذوبآهن در اصفهــان به العين و تساويهاي پي در پي اين تيم در ليگ را به خاطر همين اختالفات دانست اما سعيد آذري درباره اين شكست اينطور توضيح ميدهد: «وقتي 5 گل نميزنيم، طبيعي اســت كه 3 گل ميخوريم. زماني كه موقعيتهاي مســلم گلزنــي و حتي يك پنالتي را از دســت ميدهيم بايد انتظار دريافت گل را داشته باشيم.»

مديرعامل باشــگاه ذوبآهن در پاســخ به اين سوال كه فكر ميكند تيمش بتواند به مرحلــه حذفي صعود كند يا خير، تأكيد ميكند: «همه چيز دست خودمان است. بچهها ميتوانند در هفته پاياني االهلي عربستان را شكست دهند و به مرحله بعدي بروند.»

با اين حال اما آنچه مسلم است اينكه ذوبآهن تنها در صورتي كه اتحاد از دســت رفتهاش را بازيابد، ميتواند صعودش را قطعي كند و در ليگ براي كسب ســهميه آسيايي بجنگد. درست است كه حركت حسيني و آذري در جهت مبارزه با بازيكن ساالري، در نوع خود قابل تحسين اســت اما بدون شك در شرايط فعلي، اين شــيوه برخورد ميتواند حتي باعث مأيوس شدن بيشتر بازيكنان باتجربهاي چون رجب زاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.