دختر مسلمان و محجبه آمريكايي در رينگ بوكس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نوجوان مســلمان آمريكايي نخستين ورزشكار محجبهاي است كه قرار شده در مسابقات بوكس آمريكا شركت كند. آمايا ظفر اين اتفاق را به فدراسيون بوكس آمريكا مديون اســت كه به گفته مركز روابط اســالمي اياالت متحده قوانينش با مســائل مذهبي منطبق شــده و اين قوانين را كه حذف محدوديت پوشــش حجاب در مســابقات هم يكي از آنهاست، از ماه ژوئن اعمال خواهد كرد. همين چند ماه پيش در پاييز گذشــته بود كه آمايا ظفر به دليل پوشــش اسالمياش بخت حضور در مســابقات قهرماني كشــور را از دســت داد. او كه دانشآموزي 16 ســاله و اهل مينهسوتا است، براي مســابقه به فلوريدا رفته بود اما پيش از آنكه دســتكشهايش را دست كند، داوران به او گفتند نميتواند با حجاب بازي كند و او هم از مســابقات كنار كشــيد. ظفر حاال خودش را براي مســابقه روز 9 ارديبهشت 29( آوريل) با حريفي از ايالت يوتا در مسابقات بوكس آماتور آماده ميكند و هيجانزده اســت از شنيدن اين خبر كه پوشش اسالمي، حضور او در مســابقات را ديگر محدود نميكند: «من از اين خبر شوكه شدم. شرايط بوكس خيلي بهتر شــده و افرادي كه قبال نميتوانستند مسابقه بدهند، حاال ميتوانند در مبارزات شــركت كنند. قانون براي تبعيض گذاشــته نشده بود اما در عمل براي من اين اتفاق ميافتاد. حاال خوشــحالم كه فدراســيون بوكس آمريكا در حال تغيير دادن قانون است.» در همين رابطه «استار تريبون» از قول ناتانيل هيل سرمربي ظفر نوشت: «اين اقدام، گام بزرگي است. من براي او خوشحالم. اين اولين گام براي رسيدن او به روياهايش اســت. ظفر هم اكنون فرصت مبارزه در مسابقات محلي و مسابقات زيادي را در آمريكا دارد.» سه سالي ميشود كه آمايا بوكس را شروع كرده اما به خاطر حجابش به او پيشنهاد شده بود كه رشته ورزشي خود را به شمشيربازي تغيير دهد تا بتواند در مسابقات شركت كند. پيشنهادي كه البته ظفر آن را رد كرده بود: «بوكس ورزش من اســت. من هر روز اين ورزش را انجام ميدهم و نميخواهم آن را ترك كنم.» آمايــا ظفر حاال كه از فدراســيون بوكس آمريكا مجوز گرفتــه، با خيال راحت ميتواند در مســابقات بوكس شــركت كند. او اما نگاهش را دوخته به رقابت با بزرگان اين رشــته در بازيهاي المپيك 2020 توكيو و ميداند براي تحقق اين هدف، بايد فدراســيون جهاني بوكس را ترغيب كند كه اجازه حضور با پوشش حجاب در مســابقات را به او بدهــد. اتفاقي كه مارا گوبوآن، موســس يكي از انجمنهاي ورزشــكاران زن مســلمان در آمريــكا آن را دور از ذهن نميداند و گفته كه تغيير در قوانين فدراســيون بوكس آمريــكا ميتواند در تغيير قوانين فدراســيون جهاني هم تاثيرگذار باشد.» شــايد اگر فدراسيون جهاني بسكتبال تصميمش درباره مجوز دادن به زنان مســلمان با پوشش حجاب در مسابقات را زودتر اعالم كند، فدراســيون جهاني بوكس هم با اطمينان خاطر بيشــتري در اين رابطه تصميم بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.