باقري: بازیکنان دنبال حق و حقوق خود هستند

كريم باقري مربي پرسپوليس كه امســال خيلي كم مصاحبه كرده در گفتوگويي درباره ليگ قهرمانان، اعتصاب بازيكنان و شرايط نقل و انتقاالت تيمش صحبت كرده است:

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازيكنان پرسپوليس در روزهايي كه تيمشان شرايط حساسي در ليگ قهرمانان آسيا دارد تصميم به اعتصاب گرفتند. اين اقدام درستي بود؟

بازيكنان ما دنبال حق و حقوق خود هســتند، آنها امروز(چهارشنبه) تصميم گرفتنــد تمرين نكنند و براي روشــن شــدن وضعيت مالي خود به باشــگاه بروند. ان شــاءا... كه باشــگاه در يكي دو روز آينده اين مشكالت را حل ميكند و بازيكنان روي بازيهاي باقيمانده تمركز خواهند كرد. مشــكالت مالي هميشه بوده و هست و حتي خواهد بود و اميدوارم هرچه زودتر حل و فصل شود.

سابقه نداشت بازيكنان پرسپوليس با وجود دريافت 70 درصد قرارداد خود دست به اعتصاب بزنند؟

آنچه كه شــما ميگوييد اعتصاب نبوده است، به هر حال بازيكنان ما بخشي از مطالبات خود را از پارســال و امسال دريافت نكردهاند و به همين خاطر به باشگاه رفتند تا وضعيتشان مشخص شود. اقدام بازيكنان باعث دلخوري برانكو و ديگر مربيان نشد؟

نه هيچ كس دلخور نيســت، بازيكنان خودشان چنين تصميمي گرفتند و ان شاءا... در يكي دو روز آينده مشكلشان حل خواهد شد.

پرســپوليس ميدانست در بازي آخر ممكن اســت الهالل و الريان با يكديگر تباني كنند آيا بهتر نبود در عمان تهاجميتر بازي ميكرديد؟

مــا مقابل الهالل به هيچ وجه محتاط نبوديــم، 4 موقعيت صددرصد گلزني داشتيم كه استفاده نكرديم ضمن اينكه دو مهره خيلي خوبمان را در اختيار نداشتيم و با اين حال يك موقعيت گل هم به حريف نداديم. در كار دفاعي عالي بوديم اما در استفاده از موقعيتها ناموفق عمل كرديم.

ذهنيتي كه بين اهالي فوتبــال مبني بر اينكه الهالل و الريان در بازي آخر تباني خواهند كرد وجود دارد، تفكر درستي است؟

نه من چنين اعتقادي ندارم. الهالل حريف به مراتب قدرتري از الريان است و احتمال اينكه اين تيم را شكســت دهد خيلي زياد است، آنها خوب ميدانند اگر قرار باشد در گروه دوم شوند، در بازي حذفي حريف به مراتب سختتري خواهند داشت، از اين رو با تمام قدرت مقابل الريان حاضر ميشوند. با اين شرايط فكر ميكنيد بتوانيد از گروهتان صعود كنيد يا نه؟

شــرايط كمي سخت شــده اما خيلي اميدواريم، كاري هم به اين نداريم كه در بــازي ديگر چه اتفاقي ميافتد بايد تالش كنيم مقابل الوحده كه حريف آســاني نيست، پيروز شويم. مسلما الوحده هم شانس صعود دارد و به همين خاطر بايد تمام تمركزمان را روي اين بازي قرار دهيم تا برنده از ميدان بيرون بياييم.

چرا پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا آنطور كه بايد خوب نتيجه نگرفت و در حال حاضر سرنوشــت براي صعود از گروه در دســت خودش نيست.

مــا در ليگ خيلي خوب ظاهر شــديم و نتايجمان اين را به خوبي نشــان ميدهد اما بازيهاي داخلي با آسيايي تفاوت بسياري دارد. در ليگ قهرمانان آســيا بازيكنــان بينالمللي هســتند كه نتيجه بازي را در يك دقيقه عوض ميكنند. در گروه ســختي قرار داشتيم و شايد يكي از اصليترين داليلي كه نتوانســتيم موفق شويم به خاطر كمبودهايمان بود.

قبول داريــد در ليــگ قهرمانان چوب نيمكت ضعيف خود را خورديد؟

به هر حــال اگر ما بازيكنــان خارجي خوبي در اختيار داشتيم شرايط خيلي فرق ميكرد. خودتان ديديد حريفان ما نفــرات خارجي خيلي خوبي در اختيار داشــتند كه نقش عمدهاي را در نتيجهگيري تيمشــان داشــتند. تيمهاي ايراني به خاطر مشكالت مالي كه دارنــد نميتوانند مانند تيمهاي عربي بازيكنــان خارجي گرانقيمت جذب كنند و به اندازه بضاعت خود بازيكن ميگيرند.

فكر ميكنيد پرسپوليس براي تكرار قهرماني و عملكرد بهتر در آسيا نياز به تقويت شدن دارد يا تمديد قرارداد همين نفرات كفايت ميكند؟

مســلما تيم نياز به تقويت دارد و بايــد براي موفقيتهاي بينالمللي چنــد بازيكن خوب خارجي به خدمت بگيريم. نفراتي كه سطحشــان باالتر از بازيكنان فعلي ما باشــد. در غير اين صورت جــذب بازيكن خارجي پول دور ريختن اســت. انشاءا... براي فصل بعد براي جذب بازيكن خارجي دقت بيشتري كرده و بتوانيم نفراتي جذب كنيم كه واقعا به تيم كمك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.