سلطاني: كار اقتصادي پرسپوليس مشكل دارد

نخواستند از پیشكسوتان كمك بگیرند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بهروز ســلطاني پيشكســوت باشگاه پرسپوليس در واكنش به اعتصاب بازيكنان ايــن تيم ميگويــد: «اين مســاله مختص باشگاه پرسپوليس نيست و كل باشگاههاي ما با مشكالت مالي وحشتناكي مواجهند. از طرفــي قيمت بازيكنان را هــم باال بردهاند. نميخواهم اســم بياورم اما بازيكني كه 50 ميليون نمــيارزد نظم بازار را به هم ميزند و بهتر اســت آقايان تاج و كفاشــيان ورود كنند تا با تعيين ســقف فشاري به باشگاهها نيايــد و با دالل بازي قيمت برخي بازيكنان باال نرود.» گلر ســابق پرپسوليس ميگويد: «مشكل پرسپوليس اين است كه خرجش از برجش بيشتر است و تا موقعي كه اين مساله وجود داشــته باشــد چنين اتفاقاتي هم رخ ميدهد. تنها درآمد پرســپوليس از قرارداد با همراه اول اســت و اگر اين حامي مالي به مشكل بخورد اين باشگاه هزينه آب و برقش را هم نميتواند بدهد در حالي كه باشــگاه ميتواند از راههاي مختلف درآمدزايي كند.»

ســلطاني ميگويــد: «نميخواهم كار آقــاي طاهري را زير ســوال ببــرم اما اين باشگاه در مساله بازرگاني و اقتصادي مشكل دارد. ما در شــركت پيشكسوتان برنامههاي بلندمدتي داريم و دور را ديدهايم. فقط كمي زمان ميخواهيم تــا برنامههايمان عملياتي شود. ما دوست داشتيم با باشگاه پرسپوليس همــكاري كنيم اما در اين باشــگاه به روي پيشكسوتان بسته است در حالي كه در بين اين پيشكســوتان نفرات اقتصادي قدرتمند، باتجربه و پختهاي حضور دارند كه ميتوانند مشكالت باشگاه را حل كنند.»

اين پيشكســوت پرسپوليس ميگويد: «پــول گرفتــن از هــواداران كار خوبــي نبود. باشــگاه ميتوانــد از راههاي گوناگون درآمدزايي كند و تا موقعي كه هزينههايش از درآمدهايش بيشــتر باشد اين مشكالت ادامه خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.