شیپور جنگ به صدا درآمد

ليگ برتر بســكتبال باالخره امروز وارد مرحله پليآف ميشود. رقابتهايي كه تيمها براي رسيدن به آن دو مرحله رفت و برگشت و همچنين ديدارهاي مرحله گروهي را پشــت سر گذاشــتند. هجده هفته بازيهاي رفت و برگشت و همچنين ده هفته ديدارهاي مرحله گروهي همگي مقدمهاي بود برا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

مرحله مياني بين ديدارهاي رفت و برگشــت يا همان مرحله گروهي، بيش از هــر چيز نقش اضافــه كننده ديدارها و طوالنــي كردن ليگ را داشــت. در هر صورت شــايد چهره موجهتري نســبت به برگزاري دور ســومي داشت كه فصل گذشته انجام شد.

هشــت تيم باقي مانده در ليگ برتر بســكتبال بايد ديدارهاي خودشــان در مرحله پليآف را از عصر امروز آغاز كنند. ديدارهايي كه نتيجه آن به صورت دو برد از سه بازي محاسبه خواهد شد.

در چهار ديدار اين مرحله، تيمهاي اول هر گروه با تيمهاي چهارم گروه ديگر و تيمهاي دوم و سوم هم با يكديگر ديدار ميكنند؛ گروههايي كه پس از ردهبندي نهايي تيمها در پايان دور رفت و برگشت، با حضور تيمهاي زوج و فرد(جايگاه تيمها در جدول) در هر گروه تشكيل شد. پتروشيمي – نيروي زميني پترو مدعــي كه روند خوب و تقريبا متعادلــي را از ابتداي فصل پيش گرفته و با جــذب حامد حدادي قدرتمندتر هم شده، نيروي زميني را به عنوان نخستين حريف پيش رو دارد.

پتروشــيمي كه در پايــان مرحله اول ليگ در صدر جدول قرار گرفته بود، در پايان ديدارهــاي مرحله گروهي هم صدرنشــين گروه اول شــد و در مجموع توانست به 23 برد دســت پيدا كند كــه بهترين نتيجه در بين تيمهاي ليگ برتر است.

نيروي زميني هم كه در طول ليگ بدون بازيكــن خارجي بازي كرد و هنوز هم با همين شرايط پيش ميرود، با اتكا به تيم جوان خود و بازيكناني مثل ارسالن كاظمــي و صالــح فروتــن، نمايشهاي خوبي در ليگ داشته و حريف دست و پا بستهاي براي تيمها نبوده حاال بايد برابر قدرتمندترين تيــم ليگ به ميدان برود. تيمــي كه بعيد به نظر ميرســد چه در تهران و چه در ماهشــهر مشكلي جدي براي پيروزي برابر آنها داشته باشد. نفت آبادان – شهرداري كاشان

ديگر جنوبي ليــگ پس از پترو هم جزو تيمهاي مدعي و خوب ليگ امسال به حساب ميآيد. تيمي كه با استفاده از مليپوشــان و خارجيهايش تقريبا پا به پــاي پترو در ليگ پيــش آمد و خود را پس از نماينده ماهشهر به عنوان يكي از مدعيان اصلي قهرماني معرفي كرد.

نفتيها هــم با دومــي مرحله اول كارشان را به پايان بردند و در مرحله دوم هم در جاي ابتدايي خود يعني ســرگروه گروه دوم باقي ماندند.

نفتيها البته گروه بسيار سادهتري از پتروشــيمي و تيمهاي گروه اول داشتند چرا كه تيم دوم اين گروه يعني شهرداري اراك با حاشــيههاي بسيار زيادي مواجه شد و شهرداري تبريز هم آرام آرام و رفته رفته بــا تعويض خارجيهايش شــرايط بهتري پيدا كرد.

آنهــا بايد در ايــن مرحله به مصاف شهرداري كاشان بروند.

تيمي كه نوســان زيادي را در طول فصل تجربه كرده و البته مانند بســياري از تيمهاي ليگ با مشــكل مالي روبهرو هســتند و ديگــر بازيكــن خارجي هم ندارند. براي نفت هم به نظر نميرســد رسيدن به مرحله نيمهنهايي كار دشواري باشــد و آنها به لطف نتايج خوبشــان در دو مرحله گذشته، حريف در ظاهر ساده تري پيش رو دارند. دانشگاه آزاد – شهرداري تبريز تيمهاي شــهرداري تبريز و دانشگاه آزاد شــايد حســاسترين و نزديكترين ديدارهــاي يك چهارم نهايــي را برگزار كننــد. تيمهايي كه هــر دو، دو بازيكن خارجــي جديــد جــذب كردهانــد و مليپوشهاي برجستهاي هم در تركيب شــان ندارند. با اين حال نيمكت هر دو تيــم متعلق به مربياني اســت كه تجربه ســالها مربيگري در ليگ برتر و جدال براي قهرماني را در كارنامه دارند.

فــرزاد كوهيــان كــه ســالها با ذوبآهن در كورس اصلي قهرماني ليگ برتر بــود و مهران حاتمي هم كه در دور اول قهرمانيهــاي پترو روي نيمكت اين تيم مينشست.

حاال ايــن دو مربي با هدايت تيمهاي جديدشــان رو در روي هم قرار ميگيرند. جدالي كه باخت در آن براي هر كدام آنها شكســت بزرگي به حساب ميآيد و هر دو فقط به پيروزي در اين ديدار فكر ميكنند. شيميدر شهرداري اراك اگر اراكيها درگير مشكالت عديده مالي و شــرايط به هم ريخته تيمشــان نبودند، بدون شــك ديدنيترين ديدار اين مرحله بين آنها و شــيميدر برگزار ميشد.

تيمهاي مصطفي هاشمي و محمد كســايي پور كــه در مرحلــه اول ليگ شــرايط نزديكي داشتند و ديدارهايشان هم نزديك دنبال شد.

بــا اين حال شــهرداري اراك كه از ابتداي فصل درگير مســائل مالي است، در ســال جديد با چالشهاي بســياري توســط بازيكنانش روبهرو شده و اگرچه به نظر ميرسد شرايطشان از چند هفته گذشــته بهتر اســت اما هنوز به شرايط عادي بازنگشتهاند. آنها همچنين پس از رفتن خارجي هايشان، يك بازيكن ديگر بــه خدمت گرفتهاند كــه بايد ديد آيا او هم مانند قبليها ميتواند به كسايي پور كمك كند يا خير.

شيميدر هم البته خارجي جديدي را در پســت سنتر جذب كرده كه به همراه كــوك خارجيهاي اين تيم را تشــكيل ميدهند.

جنگ اصلــي ليگ برتر بســكتبال هميشــه در پليآف بوده و هســت و از امروز هم جنگ اصلي ليگ امســال آغاز ميشــود تا در نهايت به مشخص شدن قهرمان بينجامد.

تيمهاي شهرداري تبريز و دانشگاه آزاد شايد حساسترين و نزديكترين ديدارهاي يك چهارم نهايي را برگزار كنند. تيمهايي كه هر دو، دو بازيكن خارجي جديد جذب كردهاند و مليپوشهاي برجستهاي هم در تركيب شان ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.