اميد به رينگ تاشكند

آخرین تمرین تيم ملي بوكس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آخريــن تمرينات تيم ملي بوكس ايــران قبل از اعزام به رقابتهاي قهرماني آســيا صبح ديروز برگزار شد. رقابتهاي آسيايي بوكس ٧١02 در كشور ازبكســتان انجام خواهد شــد. تيم ملي بوكس ايران نيز براي شركت در اين مســابقات تمرينات خود را از سال گذشته زير نظر مربي كوبايي پيگيري كرد.

آخرين تمرين تيم ملي نيز قبل از اعزام به اين رقابتها صبح ديروز با حضور مليپوشــان برگزار شد و همه مليپوشــان اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا با اتمام تمرين، خود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا آماده كردند. اين تيم امروز راهي تاشكند ازبكستان محل برگزاري رقابتهاي بوكس قهرماني آسيا ميشود.

مســابقات بوكس قهرماني آســيا از يكشــنبه 0١ ارديبهشت آغاز ميشــود. مراســم وزنكشــي بوكســورهاي حاضر در اين بازيها براي شــناخت حريفان خود نيز يــك روز قبل از آغاز مسابقات 9( ارديبهشت) انجام ميشود. شش نفر برتر در همه اوزان اين رقابتها جواز حضور در مسابقات قهرماني جهاني را كسب خواهند كرد.

تيم ملــي بوكس ايــران بــا جوانترين تركيب تاريخ خود با هشــت بوكســور راهي اين مسابقات ميشــود. البته كسب مدال در اين رقابتها كار بســيار دشواري خواهد بود اما بــا اين حال كادر فني اميدوار اســت كه حداقل در چند وزن اين تيم بتواند ســهميه حضور در رقابتهاي جهاني را كســب كند. تيم ملي بوكس ايران در ســالهاي اخير عملكــرد خوبي را در قهرماني آســيا نداشته و به همين دليل هم نتوانسته راهي مسابقات جهاني شود. اميــد احمديصفــا در وزن 9٤ كيلوگرم، ســجاد محمدپور در وزن 2٥ كيلوگرم، اسماعيل ارمشي در وزن ٤6 كيلوگرم، سجاد كاظمزاده در وزن 69 كيلوگرم، شاهين موسوي در وزن ٥٧ كيلوگرم، امين زيادي در وزن ١٨ كيلوگرم، ساالر غالمي در وزن ١9 كيلوگرم و ايمان رمضانپور در وزن به عالوه ١9 كيلوگرم در تركيب تيم ملي حضور دارند.

باربارو فرناندز خيمنز ســرمربي كوبايي تيم ملي اســت. همچنين اردوي تيم اعزامي به بازيهاي كشــورهاي اسالمي هم با حضور عليرضا استكي در تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.