كونته: اين برد براي ما اهميت بسياري داشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيــو كونته گفته كه چلســي از نظر روانــي گام بزرگي به جلو برداشــت، چرا كه برد 4 بر 2 اين تيم مقابل ســاوتهمپتون جاي آنها را در صدر جــدول تثبيت كرد. گلهاي ادن آزار، گري كيهيل و دو گل از ديگو كاستا باعث شد مردان كونته مقابل تيم خطرناك و با اعتماد به نفس ساوتهمپتون به نتيجه خوبي برسند. ساوتهمپتون با ضربات اوريول رومئو و رايان برتراند، دو بازيكن سابق چلسي، توانست دروازه تيبو كورتوآ را باز كند.

اين نتيجه به اين معناســت كه چلسي اكنــون از پنج ديدار باقيمانده در ليگ برتر حداكثر 12 امتياز ميخواهد تا قهرمانياش را مسجل كند.

كونته گفــت: «به نظرم مــا گام خيلي بزرگي برداشتيم؛ يك گام رواني بزرگ، پس از شكســت مقابل منچستريونايتد، ما سه امتياز را از دســت داديم و بعد بايد آماده نيمهنهايي جام حذفي مقابل تاتنهام ميشــديم و بعد از آن هم بازي دشوار ديگري در ليگ داشتيم. به نظرم، ما آزمون بسيار مهمي داشتيم؛ آزموني كه رواني بود. پاسخ ما هم خيلي خوب بود. به همين دليل من بايد راضي باشــم اما ما بايد اينطور فكر كنيم كــه نبرد قهرماني همچنان ادامه دارد. ما به فينال جام حذفي رسيدهايم كه بســيار براي ما انگيزه مــيآورد اما رقابت ديگر كه ليگ اســت، هنــوز كامال در جريان است و تكليف آن روشن نشده است. اما تصور ميكنم كه ما تا انتها به مبارزه ادامه خواهيم داد. بعد از آن بايد به كاري كه كردهايم افتخار كنيم اما حاال طبيعي است كه تا انتهاي فصل تالش كنيم تا اين جايگاه را حفظ كنيم.»

كاســتا از اواسط اســفند تاكنون براي چلســي در ليگ برتر گل نــزده بود. عملكرد اين مليپوش اسپانيايي در چند هفته اخير با انتقادات گستردهاي همراه بود اما كونته پس از برد اخير تيمــش گفت كه هرگز باورش را به او از دســت نداده است: «طبيعي است كه از مهاجمان انتظار بــرود گل بزنند. گل زدن زندگي آنهاســت اما من هميشه از تعهد و كار او براي تيم راضي بودهام. او هميشه براي تيم كار كرده اســت. گاهي او در برخي شــرايط متفاوت بداقبال بوده اســت اما من هميشــه به او اعتماد داشــتهام. پس از بازي با تاتنهام، گفتــم كه مطمئنم كــه او گلهايش را براي هفتههاي آخر فصل نگه داشته است. او حاال بايد به اين روش ادامه دهد. او براي ما خيلي مهم اســت. اعتماد به نفس او براي ما خيلي مهم است. او دو گل خيلي مهم زد كه زيبا هم بودند. تركيب او با ديگر بازيكنان و تكنيك او و سايرين عالي بود.»

كاستا در اين مسابقه گلهاي 05ام و 15ام خــود در ليگ برتر را به ثمر رســاند. او به هفت بازي بدون گل پايان بخشــيد. كاســتا در اين بازي يك گل هم ســاخت. سســك فابرگاس از ميانه زمين به او پاس داد و پــاس رو به عقب او را ادن آزار به گل تبديــل كرد. آزار به اين ترتيب براي اولين بــار در يك فصل ليگ برتــر به آمار 15 گل ميرســد. او در فصــل 2011-2012 بــراي ليــل در ليگ فرانسه 20 بار گل زده بود و اين فصل به آن آمار نزديك شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.