پوچتينو: ژاوي دشمن من است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

موريســيو پوچتينو حمله ســختي به ژاوي، كاپيتان ســابق بارســلونا كرده اســت. ژاوي گفته بود كه دله آلي راهي منچسترسيتي خواهد شــد اما پوچتينو گفته تاتنهام تنها بازيكناني را ميفروشد كه نميخواهد نگهشان دارد.

چندين ســتاره تاتنهام مورد توجه باشــگاههاي بزرگ اروپايي قرار گرفتهاند. تاتنهام فصل درخشــان ديگري را پشت سر ميگذارد و پوچتينو مصمم است كه تيمش را حفظ كند.

ژاوي، كاپيتان ســابق بارسلونا گفته بود كــه پپ گوارديــوال در انتهاي فصل به دنبال جــذب آلي خواهد بود اما مربي تاتنهام كه ســابقه بــازي و مربيگري در اســپانيول، رقيب همشــهري بارسلونا را دارد پاسخ او را داده است. پوچتينو گفته: «ژاوي دشــمن من اســت و تالش كرده تمركــز ما براي قهرمانــي را از بين ببرد. شــايد او براي منچسترسيتي كار ميكند و ميخواهد به گوارديوال كمك كند. او از من بدش ميآيد چون او بازيكن و طرفدار بارســلونا اســت. من او را خيلــي عالي ميشناســم، بارها مقابلش بازي كردهام و مربي تيم مقابل او بودهام. باشــگاههاي بــا ظرفيت بــاال اكنــون روي بازيكنان بااستعداد ما تمركز كردهاند چون ما داريم كارهاي خوبي انجام ميدهيم.»

يكي از تقابلهاي اين دو در شهرآورد بارسلونا در دسامبر 2009 رقم خورد. در آن هنگام ژاوي يك پنالتي براي بارسلونا گرفت و زالتــان ابراهيموويــچ آن را به گل تبديل كــرد. مربي تاتنهام كه در آن هنگام مربي اسپانيول بود در گفتوگويي با تيــري آنري دربــاره آن بازي صحبت كــرد: «او داور را فريــب داد. او به زمين افتاد و پنالتي نبــود اما ابراهيموويچ گل زد و آنها بازي را بردند. صحنه آهسته آن خندهدار بود چون هيچكس به او برخورد نكرد ولي همه در رســانهها گفتند كه آن صحنه پنالتي بوده اســت. همهاش دروغ، دروغ و دروغ.»

از ســوي ديگر، تاتنهــام قصد دارد پيشــنهاد قــرارداد جديــدي بــه توبي آلدرويرلد بدهد. او با قبول اين پيشنهاد، در ميان پردرآمدهاي باشگاه قرار خواهد گرفت و هفتــهاي 001هزار پوند دريافت خواهد كرد. اين بازيكن مورد توجه اينتر اســت اما تاتنهام قصد حفــظ او را دارد. پوچتينو گفتــه كه قبــول دارد بهترين بازيكنــان تيمــش توجه بقيــه را جلب خواهند كرد. منچسترســيتي دني رز را هم ميخواهد و منچســتريونايتد چشم به اريك داير و كايل واكر دوخته اســت. پوچتينو گفته: «به خاطر طرفداران، تمام تصميماتي كه ميگيريم براي بهبود تيم اســت و اينكه فصل بعد مدعيتر باشيم. شــما ميتوانيــد ببينيد كه تيــم دارد پيشــرفت ميكند و تصميمات ما تاكنون خــوب بوده اســت. ما به باشــگاه ايمان داريم.»

پوچتينــو همچنيــن دربــاره اوگو اهيوگــو، مربي جوانــان تاتنهام كه هفته پيش درگذشت هم صحبت كرد: «هفته سختي براي من بود، مخصوصا پنجشنبه كه آن اتفاق غمانگيز براي اوگو افتاد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.