رئال مادريد اميدوار به جذب دخئا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئال مادريد مطمئن است كه ميتواند داويد دخئا را از منچستريونايتد به خدمت بگيرد. آنها دو ســال اســت كه تا آســتانه خريــد ايــن دروازهبان پيــش ميروند اما در نهايــت به داليلي اين اتفــاق نميافتد. ســران اولدترافورد مصمم هســتند كه هر پيشنهادي كه از مادريد براي دخئا ميرسد را رد كنند اما اكنون مشخص شده كه ژوزه مورينيو فهرســتي از جانشــينان احتمالي دخئا را هم مشخص كرده است.

مورينيــو نميخواهد كه مانند ســال ،2015 ماجراي دخئا در تمام طول تابستان ادامه پيدا كنــد. در آن هنگام رئال مادريد 29 ميليــون پوند بــراي دخئا ميپرداخت و كيلــور ناباس را هم به منچســتريونايتد ميداد اما به موقع ارســال نكردن مدارك باعث شد كه اين انتقال انجام نشود.

دخئــا 62ســاله ســپس قــراردادي چهارســاله با يونايتد امضــا كرد كه در آن بندي براي فسخ قرارداد وجود ندارد. به اين ترتيب مادريد بايد دســت كم 60 ميليون پوند بپردازد تا بتوانــد يونايتد را مجاب به فروش اين دروازهبان كند.

با اين حال رئاليهــا بر اين باورند كه دخئا كه در ســال 2011 بــا قيمت 18/9 ميليــون پونــد از اتلتيكو مادريــد راهي منچستريونايتد شد را ميتوانند به مادريد برگرداننــد. گزينه ديگــر مادريد هم تيبو كورتوآ از چلسي است.

اخيرا تنش بيــن مورينيو و دخئا باال گرفته اســت. مربي يونايتــد در جريان دو تســاوي مقابل وستبروم و اورتون به دخئا گفته كه تمركز و جسارت الزم را ندارد. در بازي بعدي مقابل ساندرلند، سرخيو رومرو بــه تركيب آمد و مورينيــو گفت كه دخئا اندكي از ناحيه لگن مصدوم اســت. پس از آن دخئا به تركيب بازگشت و انتظار ميرود در شهرآورد منچستر در ورزشگاه اتحاد، او در دروازه يونايتد بايستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.