اين هيات مديره زيبنده استقالل و پرسپوليس نيست

داورزني: براي مدیرعاملي استقالل با فتحا...زاده حرف نزدم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هيات مديره اســتقالل و پرسپوليس به شــكل مطلوبي فعاليت نميكننــد و دايم در نشســتها غايبند. وضعيتي كــه باعث بروز مشــكالتي در دو تيم شده اســت. در همين راســتا محمدرضا داورزني معــاون حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان و سرپرســت فدراســيون واليبال اظهاراتي داشته كه جالب توجه است. او اين وضعيت را زيبنده دو باشگاه استقالل و پرسپوليس نميداند: «بعد از اتمام ليــگ درباره ترميم هيأت مديــره با توجه به سياســتهاي وزير ورزش تصميم ميگيريم. برخــي از اعضاي هيأت مديــره رفتهاند و در جلسات شــركت نميكنند. اين اصال زيبنده نيســت كه ما در ســاختار هيــأت مديره دو باشگاه چنين شرايطي را ببينيم. انتظاري كه مردم دارند اين است كه اعضايي كه در هيأت مديره اين دو باشگاه كار ميكنند فعاليتشان به بهترين نحو ممكن باشد.»

داورزنــي اعتقــاد دارد كــه اســتقالل و پرسپوليس در عين حال خوب نتيجه گرفتهاند: «البته اين دو باشگاه تا االن خوب اداره شدهاند و توانستهاند انتظاراتي كه وجود داشته را برآورده ســازند. استقالل، پرسپوليس و تراكتورسازي با وجود مشــكالتي كه در جذب بازيكن و احكام فيفا داشــتند و با وجود اينكه شرايط برايشان ســخت بود اما با تدابيري كه انديشــيده شــد حضور خوبي در ليگ داشــتند. فصل جديد هم ميتوانند با خيال راحت كار كنند چرا كه هيأت مديره بايد فعالتر باشد و وزارت ورزش هم در اين خصوص ترميم خواهد كرد.»

داورزني در ادامه حرفهايش به موضوع اعتصــاب بازيكنــان پرســپوليس پرداخت: «جلســهاي را با آقاي طاهري برگزار كرديم. آنها در تالش هســتند تعهداتشــان را انجام دهند. پرســپوليس ارقام مناســبتري را به بازيكنانــش داده و به تعهداتــش عمل كرده اســت. درصدي كه باقي مانده هر دو باشگاه تــالش ميكنند اين مبلــغ را پرداخت كنند. بايد يادآوري كنم كه پرســپوليس و استقالل از محل باشــگاه هواداران حمايت ميشــوند. تعداد هواداران نيز متفاوت اســت. از ســوي دولت نيز براساس قوانين ريالي به باشگاههاي دولتي پرداخت نميشــود و مبناي كمك هر دو باشــگاه با ارســال پيامك از طريق سامانه هواداري تامين ميشــود. هر ماه پرداختيها جمع شــده و بعد به بازيكــن و مربي تزريق ميشود. ممكن اســت بازيكن و مربي بگويند باشــگاه به آنها پولي نداده است اما هواداران توجــه كنند منبــع تامينكننــده مالي آنها هســتند. آنها عضو باشــگاه هواداري هستند كه ممكن است برخي روزها تعدادشان كمتر بيشتر شود.»

داورزني تاكيد كــرد كه دولت نميتواند كمكي به سرخابيها كند: «ممكن است گاهي اوقات بازيكنــان و مربيان گله كنند اما دولت نميتواند ريالــي كمك كند و حاميان مالي و ســامانههاي هواداري به اين دو باشگاه كمك ميكنند. اينكه پرسپوليســي كه قهرمان ليگ شده و حتي استقالليها نسبت به پرداختيها گله دارند و تمرينات منظمشــان بهم بخورد درست نيست. هواداران انتظار دارند همانطور كه از اين باشگاهها حمايت ميكنند، تمرينات نيز منظم برگزار شــود و تيمها نيز بايد بهتر عمل كنند.»

طي روزهاي اخير شــايعه بازگشت علي فتحا...زاده كه جامهاي بسياري را با استقالل گرفته بود، دهان به دهان شــده است. حتي صحبت از نشســتهاي خصوصي داورزني با اين مدير فوتبالــي بود اما داورزني دراين باره حرفهاي ديگري به زبان ميآورد: «صحبتي با او نداشتهام. ما درباره افراد صحبت نميكنيم. اخيرا گمانهزنيهايي را ديدهام كه بايد بگويم صحت ندارد.»

رییس فدراسیون اجازه دخالت فني ندارد

اين روزها حاشيههاي واليبال بانوان هم زياد شــده اســت. نايب رييس بانوان استعفا كــرد و از طرفي مطرح شــده قرار نيســت با مايــدا چيچيچ تمديد قرارداد شــود. داورزني در اين بــاره هم توضيحاتي داده اســت: «ما در حال بررســي وضعيت عمومي مربي، كادر فني و نايب رييس هســتيم. بايد بگويم برخي دركشان از ســاختار مديريتي اشتباه است؛ رييس فدراسيون در همه موضوعات مشورت كرده و اوســت كه تصميم نهايي را ميگيرد. اگر اين انتظار وجــود دارد كه رييس تصميم نگيرد غلط اســت. من بايد پاســخگوي همه موارد باشــم و اگر مشكلي وجود دارد من بايد جــواب بدهم. پس اين حرف غلط اســت كه ميگويند رييس فدراســيون همه كاره است. شما داخل فدراسيون واليبال را بررسي كنيد و ببينيــد در حوزه آموزش، داوري، ســازمان ليگ و غيره رييس فدراســيون چقدر دخالت ميكنــد. طبيعتا در حوزه بانــوان هم همين اســت. ما در اين حوزه حساســيت بيشتري داريم اگرچه من ســعي ميكنم از مشــورت دوستان اســتفاده كنم، باز هم تصميم نهايي را رييس فدراسيون ميگيرد. شما ببينيد براي انتخاب كوالكوويچ چند گروه تشــكيل شد تا تصميم نهايي گرفته شود.»

داورزنــي ادامه داد: «رييس فدراســيون اجــازه دخالت فنــي ندارد. ما بــه كادر فني نميگوييم فــالن بازيكن، مربي، بدنســاز يا آناليــزور را انتخــاب كنيد. به عنــوان مثال سازمان ليگ برنامهريزي مســابقات را انجام ميدهــد و كميته داوران نيز تصميم ميگيرد كــدام داور در كدام مســابقه حضور داشــته باشــد. در ورزش به صورت كلي هم همينطور اســت؛ فدراســيونها و ادارات كل استانها كارشــان را انجام ميدهند اما در نهايت وزير ورزش پاســخگوي همه مســائل است. گاهي اوقات اختالف ســليقه است اما بايد بگويم ما بايد برداشت اشــتباه از حوزه مسووليت را با موارد ديگر تفكيــك كنيم. اميدوارم كه خانم ميرسپاسي هم در هر جايي كه قرار است كار كند منشا خير و موفقيت باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.