بازي با ذوبآهن بدون تمرين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تصور ميشد روز جمعه بازیكنان با یك جلسه تمرین آماده بازي با ذوبآهن شوند اما با وجود حضور مدیران باشگاه در محل تمرین خبري از برگزاري تمرین نشد و حتي بازیكنان حاضر نشدند به اردو بروند

در حالــي که تصور ميشــد مثل دفعات قبلي تمریــن نكردن بازیكنان به خاطر شــرایط مالي خیلي زود تمام شــود و بعد از یك روز ســر تمرین برگردند و مدیران باشــگاه بــا وعده و وعید آنها را به شــرایط عادي برگردانند امــا این اتفاق رخ نداد و پنجشــنبه و جمعه هم تمرین پرســپولیس تعطیل بود تا حاشــیههاي مربوط به این ماجرا ادامه داشــته باشــد. حاال پرســپولیس در اتفاقي ویژه که شــاید در فوتبــال ایران و لیگ برتر بي ســابقه باشــد بدون تمرین بــه مصاف حریفش خواهد رفت و حتي اگر نتیجه این مســابقه در شــرایط جدول تاثیري نداشــته باشــد وضعیت فعلي و حل نشــدن مشــكل بعد از ســه روز چیزي اســت که نميتوان به راحتي از آن گذشت.

نشست ســيد جالل حســيني گفت: «نشست خوبي با طاهري داشــتيم و در آن صحبتهاي خوبي انجام شد و به بيان خواستههاي بازيكنان و مشكالت پيش آمده موجود پرداختيم.» وي در پاسخ به اين پرسش كه با اين حساب آيا اعتصاب بازيكنان تيم فردا(جمعه)شكسته ميشود و آنها تمرين ميكنند، گفــت: «اينكه بازيكنان تمرين ميكنند يا نه فردا(جمعه) مشــخص ميشود.» با اين صحبتهاي ســيدجالل مشخص شد اين جلســه اصال نتيجهاي در برنداشته و روز جمعه هم بايد منتظر بالتكليفيها ميمانديم.

سكوت عجیب مديران باشگاه

مســدود شدن حساب باشــگاه پرسپوليس و پرداخت نكردن حتي حقوق كارمندان اين باشــگاه نشــان از اين دارد كه باشگاه پرســپوليس از نظر مالــي روزهاي خوبي را ســپري نميكند اما اينكه اين سكوت مسووالن پرسپوليس به چه دليل است هنوز موضوعي اســت كه براي كسي روشن نشده اســت. جالب اينجاست كه طي سه روز گذشته كه اين اتفاق رخ داده مديران پرســپوليس از اطهري و گرشاســبي گرفته تا تركاشــوند و خمارلو هيچ مصاحبهاي با رسانهها انجام ندادهاند كه اين موضوع هم به اندازه خودش عجيب به نظر ميرســيد. تنها فردي كه حاضر به مصاحبه شــد جعفر كاشــاني رييــس هيات مديره بــود كه او هيــچ اطالعي از اتفاقات نداشت.

نه تمرين كردند نه به اردو رفتند

تصور ميشــد روز جمعه بازيكنان با يك جلسه تمرين آماده بازي با ذوبآهن شوند اما با وجود حضور مديران باشگاه در محل تمرين خبري از برگزاري تمرين نشد و حتي بازيكنان حاضر نشدند به اردو بروند.

قرار بود تمرين روز گذشــته ســاعت 15 در مجموعه خيريه عمل برگزار شــود كه اين اتفاق رخ نداد. خيلي زود طاهري، گرشاســبي و تركاشــوند در ورزشگاه حاضر شدند تا بعد از جلســه با بازيكنان آنها را براي تمرين ترغيب كننــد. بازيكنــان جــوان مثل علــي عليپور، طاهرخاني، حامد آقايي و درويشوند در جلسه بازيكنان با مديران باشــگاه حضور نداشــتند. اين جلســه حدود يك ســاعت طول كشــيد اما نتيجهاي نداشــت و بازيكنان بدون تمرين محــل را ترك كردنــد. حدود 50 هــوادار در محل تمرين حاضر شــده بودند. آنها در مورد وضعيت پرســپوليس در فصل آينده، مديريت باشــگاه و اعتصاب بازيكنان بــا يكديگر حرف ميزدنــد. برخــي از اين هــواداران هم اعتقاد داشــتند كــه بازيكنان بهانهجويــي ميكنند، چون ‪0٨ 07،‬ درصد از قرارداد خودشــان را تا اين لحظه گرفتهانــد. برخي ديگر نيز بازيكنان پرســپوليس را بيغيرت دانستند. جالب اينكه برخي از اين هواداران و عكاسان و خبرنگاراني كــه ميخواســتند بداننــد درون زميــن چه ميگذرد روي سقف ورزشــگاه خيريه عمل و ســاختمانهاي نيمهكاره مجاور رفتند. بعد از ترك محل تمرين توســط بازيكنان اعالم شد آنها به هتل المپيك محل اردوي شــبانه روزي تيم شان هم نرفتهاند و قرار شده امروز ساعت 12 به هتل رفته و بعد براي بازي آماده شــوند كه عجيب و غريب است.

طاهري: هیچ تیمي به اندازه پرسپولیس پول نداده

علي اكبر طاهري بعد از پايان جلســه بي نتيجه خود با بازيكنان پرسپوليس گفت: «ما را با تيمهاي ديگر مقايسه نكنيد. هيچ تيمي به اندازه پرسپوليس پول نداده است. پول را ميگويم. منظورم حواله نيست. وي درباره اينكــه آيا بازيكنان پرســپوليس را جريمــه ميكند يا نه گفــت: «برخي دايم دنبال خبرهاي جنجالي هستند.» طاهري دربــاره اينكه هواداران پرســپوليس از اين وضعيت ناراحت هستند گفت: «باالخره كار شايستهاي نيست. بازيكنان پرسپوليس بايد بدانند هوادار سرمايه و دارايي باشگاه است. نبايد كاري شود كه دل هوادار بشكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.