زماني براي ناديده گرفتن مثلث مشهور رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيمون هريسون ‪Simon Harrison‬

مدتي اســت اين بحث شــكل گرفته كه بازيكنان ذخيرهاي كــه زينالدين زيدان روي نيمكــت رئــال مادريد دارد و بــه وقت نياز و اســتفاده از آرايش چرخشــي به آنها اعتماد ميكنــد، آنقــدر اســتعداد دارند كــه جاي مهرههــاي تركيب اصلــي را بگيرند و با وجود چنيــن پشــتوانههاي محكمي، زيــدان نبايد سالمت گرت بيل ناآماده را به خطر ميانداخت.

در بازي برابــر دپورتيوو الكرونيا، يك بار ديگــر بازيكناني مانند لوكاس واســكز، آلوارو موراتا و متئو كواچيچ به لطف مصدوميت برخي از ســتارههاي اصلي تيم و تصميم زيدان براي اســتراحت دادن به ديگر بازيكنان كليدي تيم، اين فرصت را به دســت آوردنــد تا در تركيب اصلي به ميدان بروند و از زير ســايه ستارههاي معروفتــر تيم خارج شــوند. ايســكو، خامس رودريگس و ماركو آسنســيو - بازيكناني كه با وجود اثبات استعداد و تواناييهايشان در طول فصل براي حضور در تركيب اصلي كمتر مورد اعتماد زيزو واقع شــدهاند - برابر دپورتيوو به ميدان رفتند. حضور آنها چهرهاي كامال متفاوت به تركيب اصلي كهكشــانيها داد كه به لطف آن، رئال حريفي كه معموال برابرش به دردسر ميافتاد را با اقتدار هرچه تمامتر شكســت داد. اين پيروزي بار ديگر ايــن واقعيت را يادآوري كرد كه نيمكتنشينهاي تيم زيدان لياقت قرار گرفتن در برنامههاي اصلي او را دارند.

اين همان واقعيتــي بود كه ناديده گرفته شــدنش از سوي زيدان در الكالسيكوي هفته گذشــته، بــراي او تبعات ســنگيني به همراه

سايت‌فوتبال‌ اسپانيا-‌آلوارو‌ موراتا‌به‌باشگاه‌ رئال‌مادريد‌اطالع‌ داده‌كه‌در‌پايان‌ فصل‌اين‌تيم‌ را‌ترك‌خواهد‌ كرد.‌باشگاه‌هاي‌ يونايتد،‌چلسي،‌ تاتنهام،‌يوونتوس،‌ ميالن،‌دورتموند‌و‌ دو‌تيم‌چيني‌او‌را‌ مي‌خواهند.‌

داشــت. اصرار بيمورد اين مرد فرانسوي براي استفاده از مثلث BBC در بازي برابر بارسلونا - در حالــي كه بيل هنوز كامــال آماده نبود و آمــار گلزني بنزما در ايــن فصل چنگي به دل نميزند – نه تنها در شكســت 3 بر 2 مادريد در ديدار خانگيشان برابر بارسلونا تأثير بسزايي داشــت بلكه با كلي انتقاد از مربي كهكشانيها همراه شد. بيل 27 ساله كه از ماه نوامبر بازي نكرده بود، در ســمت چپ قرار گرفت اما حتي تا پايان نيمه اول هم در زمين بازي دوام نياورد و جــاي خــود را به ماركو آسنســيو داد چون مصدوميتش تشديد شد و حاال سه هفته ديگر بايد ريكاوري كند. ريسك كردن براي قراردادن بيل در تركيب اصلي نخستين اشتباه زيزو بود نــه تنها از اين حيث كه اين بال ولزي هنوز به مرز آمادگي كامل نرسيده بود بلكه از اين بابت كه او مهرههاي ديگري مانند ايسكو، خامس و آسنســيو را روي نيمكتش داشت كه با هر بار حضورشان در ميدان بهعنوان بازيكن تعويضي، عملكردي تحسينبرانگيز ارائه كردهاند.

پيروزي 6 بر 2 رئال مادريد در رياســور هــم چيزي نبود جز يك مهــر تأييد پاي اين فرضيه كه زيدان از اعتماد نكردن به مهرههاي هجومــي ذخيــرهاش كــه همگــي بازيكنان بااســتعداد و باانگيزه هســتند ضرر ميكند و شــايد براي او در ادامه فصل بهتر باشد كه به جاي استفاده از BBC به آنها فرصت بدهد آن هم در شرايطي كه بنزما و بيل هيچ يك ثبات عملكرد ندارند و ناكارآمديشــان در حمالت، به خط دفاعي تيم هم فشــار ميآورد. در اين شــرايط عمال نميتوان هيچ بهانهاي پيدا كرد تا بــا آن دليل عدم اعتماد زيدان به خامس يا آسنســيو را براي بازي در تركيب اصلي مقابل والنسيا توجيه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.