بازرسان ای اف سی مردادماه به ایران ميآیند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نامه اخطار سازمان لیگ به باشگاه نفت تهران براي ارائه مستندات و الزامات قانوني، مســووالن این باشــگاه را بر آن داشــته تا مشکالت خود را براي کسب پروانه فعالیت حرفهاي مرتفع کنند. نفتيها عالوه بر اینکه باید پروانــه فعالیت خود را که یک ســاله بوده دریافت کنند، بایــد صورتهاي مالي حسابرســي شــده، تعیین تکلیف مالکیت، اســامی ســهامداران، مدیرعامل و اعضاي هیــات مدیره خود را هم به ســازمان لیگ ارائه کند تا مشــکلي براي سهمیه آسیایي این باشگاه به وجود نیاید.

این تأکید ســازمان لیگ به گلرخسار، مالک باشــگاه نفت تهران است که در این خصوص بــه او و باشــگاهش فرصتي یک هفتهاي داده شده است.

اینکه ســازمان لیگ به باشگاه نفت در ایــن خصوص اخطار داده، نه لجبازي با این باشگاه اســت و نه موضوع خاصي در میان بوده؛ موضوع از این قرار اســت که بازرسان AFC سوم مردادماه به ایران سفر ميکنند و پیش از این تاریخ، فدراسیون فوتبال باید نمایندگان خود در لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2018 را معرفي کند. باشــگاه نفت بــا قهرماني در جام حذفي ســهمیه صعود مســتقیم به این رقابتها را کســب کرده امــا در صورتي که این باشــگاه مشــکالت ســاختاري داشته باشــد، بازرسان AFC از حضــور این تیم در لیگ قهرمانان آســیا جلوگیــري خواهند کرد و بــه این صورت سهمیه فوتبال ایران از بین ميرود. باشگاه نفت مدتي است که مدیرعامل ندارد و حتي اعضاي هیات مدیره این باشــگاه مشخص نیستند.

پس از اســتعفاي حســین شهریاري، مدیرعامــل این باشــگاه سرپرســتي براي باشگاه نفت تعیین نشده و تمام این اتفاقات ميتواند براي نفت و فوتبال ایران در آســیا مشکلساز شــود. اکنون نفتيها باید هرچه زودتر مشکالت ساختاري خود را حل کنند و پیــش از هر چیزي بایــد تکلیف مالکیت این باشگاه مشخص شود. مالک باشگاه نفت باید مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره را هم مشــخص کند و سپس صورتهاي مالي به سازمان لیگ ارائه شود تا فدراسیون فوتبال مشــکلي براي معرفي این باشگاه به AFC نداشته باشد. البته این فقط شروع کار است و نفتيها در زمان حضور بازرســان AFC باید ساختارهاي خود را در فرمي که به آنها ارائه ميشود شرح دهند و صورتهاي مالي این باشــگاه باید به صورت ترجمه شده در اختیار بازرسها قرار بگیــرد. صدور پروانه حرفهاي باشــگاه نفت براي فصل جدید، در گروي تســویه حســاب مالیاتي این باشگاه اســت که البته از این جهت مشکل زیادي نیســت و به زودي حل خواهد شد. در این میان آنچه باید از ســوي فدراسیون فوتبال هــم مدنظر قرار بگیرد، مشــکالت مالکیت باشــگاه نفت اســت. شــرکت نفت پس از واگــذاري این باشــگاه به گلرخســار هنوز مالکیت این باشگاه را انتقال نداده است.

از ســوي مالک این باشگاه هزینههاي زیادي شــده که این اتفــاق ميتواند براي فوتبالي که ســالها دولتي بوده و همچنان باشگاههاي بزرگ آن دولتي هستند، اتفاق خوبي قلمداد شود اگر چه مسووالن باشگاه نفت اعتقاد دارند با وجود هزینههاي زیادي که کردهاند، هنوز چیزي به نامشان نیست.

در واقــع یکي از مســائلي که باعث به وجود آمدن این مشکالت براي نفتيها شده این است که آنها بالتکلیف هستند و تکلیف هزینههایي که کردهاند مشخص نیست چرا که هنوز مالکیت قطعي باشگاه را در اختیار ندارند.

بــا این شــرایط فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ براي اینکه بخش خصوصي دلســرد نشــود و حامیان مالــي همچنان عالقهمند به سرمایهگذاري در فوتبال باشند باید مساعدتهایي با بخش خصوصي انجام دهند. حاال که در این فوتبال دولتي بخش خصوصي گام به میدان گذاشــته باید به آن کمک کرد.

فدراســیون حتــي اگــر ميتواند باید سوبســیدهایي به بخش خصوصي بدهد تا آنها براي ســرمایهگذاري در فوتبال ترغیب شــوند. مســلما مکانیســمهاي تشــویقي ميتواند با کمک ویژه فدراسیون باشگاههاي خصوصي را براي ادامــه فعالیت در فوتبال ترغیــب کند. در عوض بخش خصوصي هم باید با قاعده و نظاممند باشــد، ســاختار و تشــکیالت، هیات مدیــره و مدیرعامل ...و مشخص باشــد تا براســاس قوانین بخش خصوصي پس از مدت کوتاهي محو نشود.

آنچه باشــگاههاي لیگ برتــري باید بــه آن توجــه ویژه داشــته باشــند، حل کــردن مشــکالت و ارائه مســتندات الزم براي دریافــت پروانه فعالیت اســت. حتي باشگاههایي چون پرســپولیس، استقالل و تراکتورسازي که دیگر نمایندههاي فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آســیا خواهند بود، باید به این مســائل توجه داشــته باشند تا مشکالت نفت گریبان آنها را هم نگیرد. این باشگاهها هم باید مراقب باشند تا اتفاقي بد گریبان فوتبال ایران را نگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.