حسرتی برای نابغه ها

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جان بروين ‪John Brewin‬

اگر يوونتــوس بتواند رئــال مادريد را شكســت دهد و برنده ليــگ قهرمانان اروپا شــود، جيانلوييجي بوفون ســرانجام اين عنوان را كســب خواهد كــرد و نامش را از فهرســت بازيكنان بزرگي كه هرگز فاتح اين رقابتها نشــدهاند خط خواهد زد. از ســال 1992 كه جام باشــگاههاي اروپا تبديل به ليــگ قهرمانان اروپا شــد، بازيكنان بزرگي نتوانســتهاند قهرمان اين مسابقات شوند. در ايــن مقاله به 10 بازيكــن برتري كه به اين عنوان دست نيافتند ميپردازيم.

روبرتو باجو

او بهترين بازيكن اروپا در اوايل دهه 1990 بود اما «دماسبي آسماني» هرگز نتوانست مانند پائولو مالدينــي و فرانكو بارزي، همتيميهايش در ايتاليــا، قهرماني را تجربــه كند. اين دو نفر در ســالهاي ‪1990 ،1989‬ و 1994 فاتــح جام باشــگاهها و ليگ قهرمانان اروپا شــدند و در دورهاي بــا باجو در ميــالن همبازي بودند. همچنين جيانلوكا ويالي و فابريتســيو راوانلي، همبازيهاي او در يوونتوس در سال 199۶ اين عنوان را كسب كردند. بسيار بعدتر، خاوير زانتي، همبازي او در اينتر هم در سال 2010 قهرمان ليگ قهرمانان شــد اما باجو كه سابقه بازي در اين سه باشگاه بزرگ ايتاليا را داشت، به قهرماني اروپا نرسيد. يووه دقيقا در فصل بعد از فروش او به ميالن بود كه قهرمان اروپا شد.

دنيس بركمپ

آخرين حضور دنيــس بركمپ در دنياي فوتبــال، فينال ليگ قهرمانــان 200۶ بود كه آرســنال در آن به بارسلونا باخت. اخراج ينس لمان، دروازهبان آرسنال در نيمه اول باعث شد كه آرسن ونگر تنها دو تعويض در اختيار داشته باشــد و به اين ترتيب فرصت بازي به بركمپ نرســيد و او روي نيمكت ماند. متيو فالميني و خوســه آنتونيــو ريس در دقايــق 74 و 85 به ميدان رفتند ولي نتوانســتند مانع شكست آرسنال شوند. بركمپ از پرواز ميترسيد و به اين ترتيب بهندرت در بازيهاي خارج از خانه آرسنال در رقابتهاي اروپايي شركت ميكرد. او نميتوانســت چندان به آرسنال كمك كند كه جامي را به دســت بيــاورد كه هنوز هم در حسرتش است.

پاول ندود

او پــس از خطا روي اســتيو مكمنمن در نيمهنهايي ليــگ قهرمانان ،2002-2003 يــك كارت زرد گرفت و بــه اين ترتيب فينال منچســتر را از دســت داد. يوونتــوس به اين ترتيب، بهترين بازيكنــش را به دليل دريافت دومين كارت زردش در آن فصل ليگ قهرمانان در اختيار نداشــت. يوونتــوس ۶1 بازي انجام داد تا ســرانجام به فينال برابر ميالن رسيد و ندود در ايــن ميان تنها دو كارت زرد گرفت و همان دو اخطار كافي بود كه فينال را از دست بدهد. يووه در غياب او در مسابقهاي ماللتبار به تســاوي بدون گل مقابل ميالن رسيد و در ضربات پنالتي شكســت خــورد. روي كين در ســال 1999 و جان تري در ســال ،2012 در فينال غايــب بودند اما مدال طال را گرفتند اما اين فرصت به ندود نرسيد كه اين كار را انجام دهد.

رونالدو

او ستاره درخشان اواسط دهه 1990 بود. اين مهاجــم برزيلي دو بــار گرانترين بازيكن تاريخ شــد: ابتدا در ســال 199۶ كه با قيمت 19/5 ميليون دالر از پــياسوی آيندهوون به بارسلونا پيوســت، و يك سال بعد كه اينتر 27 ميليون دالر بابت او به بارسا پرداخت اما اين دو باشگاه با رونالدو قهرماني اروپا را كسب نكردند. مصدوميت شديد او از ناحيه زانو در سال 1999 باعث شد او از فوتبال كنار بماند تا اينكه 8 گل او در جام جهانــي ،2002 برزيل را به قهرماني رساند. او سپس به رئال مادريد پيوست و هرچند كه در يكچهارم نهايي هتتريك فوقالعادهاي برابر منچستريونايتد داشت، يووه با ندود توانست رئال را در دور بعد شكست دهد.

رود فاننيستلروي

پيش از آنكه ليونل مســي و كريســتيانو رونالــدو گلزني در ليگ قهرمانان را به ســطح تازهاي برسانند، رائول و فاننيستلروي بهترين گلزنان تاريخ اين رقابتها بودند. فاننيستلروي هلندي در پياسوی، منچســتريونايتد و رئال مادريد عالي بود و بهويژه زير نظر ســر الكس فرگوسن فوقالعاده كار كرد. او كه در 73 بازي در ليگ قهرمانان ۶5 گل زد، بهترين گلزن اين رقابتها در فصلهاي ‪-2003 ،2001-2002‬ 2002 و 2004-2005 بود. يونايتد با حضور او هرگز به فينال ليگ قهرمانان نرسيد و بهترين عملكردش حضــور در نيمهنهايي 2002 بود، يعنــي اولين فصلي كه فاننيســتلروي در اين باشگاه حضور داشت. رئال، تيم بعدي او هم در دوران حضورش به مشكل برخورد.

فابيو كاناوارو

كاپيتان قهرمان جام جهاني 200۶ مدافع فوقالعــادهاي بــود و ميراثدار امثــال فرانكو بارزي شــد. او هرچند براي باشگاههاي بزرگي مانند اينتر، يوونتوس (دو دوره) و رئال مادريد بازي كــرد، هرگز به قهرمانــي ليگ قهرمانان نرســيد. او پس از ســقوط يوونتوس به سري ب در ســال 200۶ به رئال مادريد رفت و فاتح الليگا با فابيو كاپلو و برند شوســتر شد اما در دوران حضور در رئال هرگز از مرحله يكهشتم نهايي عبور نكرد.

پاتريك ويهرا

ژوزه مورينيو در ژانويه 2010 به ويهرا اجازه داد كه اينتر را ترك كند و به منچسترســيتي برود. اينتر چند ماه بعد توانست در مادريد، بايرن مونيخ را ببرد و فاتح ليگ قهرمانان شــود. ويهرا ديگر هرگز در ليــگ قهرمانان بازي نكرد. او در آرســنال و سپس اينتر و يوونتوس هم نتوانسته بود فاتح ليگ قهرمانان شــود. ويهرا كه در سال ۶991، ميالن را به مقصد آرســنال ترك كرده بــود، پس از اين انتقال يكي از بهترين بازيكنان اروپا شد و توانســت با فرانسه فاتح جام جهاني و جام ملتهاي اروپا شــود اما آرسنال تنها در غياب او بود كه توانســت يك بار به فينال ليگ قهرمانان برسد.

فرانچسكو توتي

هفتــه گذشــته، تماشــاگران رم پس از آخرين بازي توتي 40 ساله براي اين تيم اشك ريختند. او پسر محبوبشان بود و كسي بود كه به همراه گابريل باتيستوتا، ديگر اسطورهاي كه هرگز بــه قهرماني ليگ قهرمانان نرســيد، در فصــل 2000-2001 ســري آ را براي رم فتح كرد.

اما رم هرگز نتوانســت خودش را بهعنوان تيمــي قدرتمند در اروپا مطــرح كند. بهترين عملكرد آنها رســيدن به يكچهارم نهايي جام جهانــی 200۶-2007 و 2007-2008 بــود. توتي كه با ايتاليا قهرمــان جام جهاني 200۶ شد، نتوانست الهامبخش رم در اروپا شود.

زالتان ابراهيموويچ

مصدوميت زانــوي زالتــان ابراهيموويچ مقابل اندرلخــت نهتنها احتمــاال دوران بازي او در منچســتريونايتد را به پايان رساند، بلكه اميــدش را براي فتح ليــگ قهرمانان هم از او گرفــت. او در ليگ قهرمانــان 44 گل به ثمر رســانده اســت. اين بازيكن 13 قهرماني ليگ با آژاكس، يوونتوس، اينتر، بارســلونا، ميالن و پاري ســنژرمن كســب كرده اما تنها يك بار بــه نيمهنهايي ليگ قهرمانــان راه يافته كه در فصل جنجالي 2009-2010 و با بارسلونا بود. بارسا در آن مرحله مقابل اينتر مورينيو شكست خورد.

روبرت لواندوفسكي

او در فينال 2013 با بوروســيا دورتموند مقابــل بايــرن مونيخ، تيم فعلياش شكســت خورد. لواندوفسكي تازه 28 سال دارد و 40 گل در 1۶ بازي در ليــگ قهرمانان زده و ميتواند جاي خالي عنوان ليگ قهرمانان را در قفســه افتخاراتش پر كند.

بايــرن در دو نيمهنهايي ليگ قهرمانان با پپ گوارديوال شكست خورد و با كارلو آنچلوتي هــم در مرحله يكچهــارم نهايــي برابر رئال مادريد باخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.