اختالف استقالل و العین 6 گل نیست

فوتبال بار دیگر روي تلخش را به صمد مرفاوي نشان داد و او دوباره طعم تلخ سقوط به لیگ یك را تجربه كرد. آقا صمد اما از سقوط صبا ناراحت نیست. او این ناكامي را پاكتر از ماندن برخي تیمها در لیگ برتر ميداند. مرفاوي بيپرده به ماجراهایي در فوتبال ایران اشاره ميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بعد از سقوط صبا به لیگ یك خبرهایي درباره بازگشــت این تیم به لیگ برتر شــنیده ميشود. این اخبار صحت دارد كه شــاید صبا جاي یکي از تیمهاي بلاتکلیف لیگ برتري مانند نفت تهران یا استقلال خوزستان را بگیرد؟

بعد از شكســت در بازي آخر من هيچ تماســي با مســوولان باشگاه نداشــتم و از آينده آنها اطلاعي ندارم. مــن ديگر اين تيم را رها كردم چون از روز اول رفتنم به صبا اشتباه بود. اين تيم مشــكلات مالي بسياري دارد و با وعدههاي الكي نميشــود در ليگ تيمداري كرد. شما فكر ميكنيد اگــر صبا امتياز يكي از اين تيمها را بگيرد، تغييري در شــرايط تيمش ايجاد ميشود؟ دوستان ما در باشــگاه صباي قم فقط يك مشت وعده تو خالي دادند. با اين وضعي كه صبا دارد به جايي نميرسد.

اشكهاي شما پس از آخرین بازي روي نیمکت صبا قم بســیار دردناك بود. آن روز چه حســي داشتید؟

من به مردم شهر قم علاقه داشتم و ميديدم آنها با چه شور و شــوقي به ورزشگاه ميآيند. وقتي غم را در چهره آنها ميديدم تاسف ميخوردم. در آن بازي كذايي ما بايد برنده از بازي بيرون ميآمديم اما متاســفانه داور اجازه نداد. تيم من در نيمفصل دوم 19 امتياز جمع كرده بود و اگر بــازي آخر را ميبرديم همــه چيز خوب تمام ميشــد. باور كنيد اگر داور آن توپي كه ما گل كرديم را قبــول ميكرد ما 2 بر صفر بــه رختكن ميرفتيم و ديگر همه چيز تمام ميشــد. آقاي خورشيدي كه قضاوت آن بازي را به عهده داشت در10 ثانيه 3 اشتباه بزرگ مرتكب شــد. اشتباهاتي كه در نهايت ما را از ماندن در ليگ برتر محروم كرد. به نظر من اينها اشــتباه نيست، اينها ناداني و نــاواردي داوراني اســت كه سرنوشــت تيمها اهميتي برايشان ندارد. اشکال كار صبا فقط داور بود آقاي مرفاوي؟

توجيه نميكنم. خودمان هم مشــكل داشــتيم. ديديد كه در ابتداي حرفهايم صراحتا گفتم كه باشــگاه مشكلات مالي داشت. اگر اين مسائل وجود نداشت اصلا كار ما به روز آخر نميرســيد. خيلــي وعدهها دادند كه عملي نشــد اما درباره داوري آن بازي هم نميتوانم كوتاه بيايم. خيلي رك بگويم كه آن داور ناجوانمردانه سوت زد و هرگز نتوانســت عدالت را در آن بازي اجرا كند. البته ما هــر چي بگوييم ميگويند دارد توجيــه ميكند اما اينها توجيه نيســت. مگر ميشود داوري در 10 ثانيه 3 اشتباه مهلك داشته باشد؟ يكي جواب اين سوال را به من بدهد تا من قانع شوم.

شما با فضاي باشگاه صباي قم بیگانه نبودید و ميتوانستید از همان روز اول سرمربیگري این تیم را قبول نکنید تا در بین فصل پیشنهادهاي بهتري به دستتان برسد. ميتوانستید خودتان را همچنان حفظ كنید اما این كار را نکردید.

بله، درست ميگوييد. ميتوانستم خانه بنشينم و منتظر پيشنهادهاي بهتر باشم اما با من تماس گرفتند و گفتند بيا قم. آنها گفتند امكانات مناسبي فراهم ميكنيم و بودجه هم در اختيار باشــگاه قــرار ميگيرد اما هيچ يك از اين وعدهها عملي نشــد. ببينيد مشــكل از ريشــههاي فوتبال ماست. باشگاههاي ما هيچ قاعده و ضابطهاي ندارند. بينظم هستند. همگي با بدهيهاي زياد دست به گريبانند. فوتبال حرفهاي قوانين حرفهاي را ميطلبد اما فوتبال ايران همينطور ديمي جلو ميرود. اصلا معلوم نيســت قرار است بودجههاي باشــگاه از كجا تامين شود. هيچ كس هم نيست كه بيايد و صورت مالي باشــگاهها را بررســي كند و ببيند فلان باشگاه آيا اصلا توان تيمداري دارد يا ندارد. همينطور بيانضبــاط كه نميشــود تيمداري كــرد. فوتبال حرفهاي ساختار و سازمان دارد. فوتبال حرفهاي منطق و برنامه دارد اما در ايران عملا شــاهد ليگي هســتيم كه باشگاههايش با مشكلات بسياري مواجهاند.

در روز آخر لیگ بحثهاي زیادي درباره سقوط شــما و ماندن ســیاهجامگان به وجود آمد. یکي از مباحث این بود كه گفته ميشــد چرا پرسپولیس با همه نفراتش مقابل سیاهجامگان بازي نکرده چون اگر آنها ميتوانستند سیاهجامگان را ببرند شما در لیگ ميماندید.

ببينيد من پرسپوليس را مقصر سقوط صبا نميدانم. به هر حال تصميم گرفتند با آن تركيب مقابل سياهجامگان بــازي كنند. حرف زدن در اين باره بيفايده اســت. مگر 2 سال پيش عليه راهآهن حكم ندادند؟ چرا آن حكم شكست و پيكان را به ليگ يك ســقوط دادند؟ همان راهآهن فصل بعد از ليگ برتر ســقوط كرد. شما مطمئن باشيد اگر كسي حــق و ناحق كرده باشــد چوبش را ميخــورد. من به اين موضوع اعتقاد دارم. خدايي آن بالاســت و كارهاي ما را زير نظر دارد. من شخصا هيچ وقت دنبال موفقيت ناجوانمردانه غيراخلاقي نبودم. هميشــه ســعي كــردم روي پاي خودم بايســتم و هر جايي هم كه رفتم اين موضوع را به بازيكنان انتقال دادهام. ســالم كار كردم و تا روزي كه در اين فوتبال باشم به همين رويه ادامه ميدهم. من درباره بازي خودمان حرف زدم و باز هم تكرار ميكنم كه اگر داور آن اشتباهات را نميكرد آيا الان صبا در ليگ يك بود؟ از این داور شکایتي شد؟

اگر قرار بود شكايت ما فايده داشته باشد كار به اينجا نميكشــيد. همين داور در بازي فصل پيش ســياهجامگان مقابل ملوان هم قضاوت كرد و تاثيرگذار بود. شــما مطمئن باشيد گوش شنوايي نيســت چون اگر بود اجازه نميدادند يك داور دو فصل پي در پي در ســقوط تيمها تاثير بگذارد. شما هر وقت توانستيد پاسخ اين سوال را بدهيد كه راهآهن چطور چند ســال پيــش در ليگ برتر مانــد و حكمي كه عليهاش اعلام شــده بود برگشت ميتوانيد به اين شكايتها هم اميدي داشته باشيد. صداي ما به گوش كسي نميرسد. هر ســال در آخرين بازي همين اتفاقات ميافتد. تنها باري كه به شــكايتها رســيدگي شد به زمان مســووليت آقاي عليپور برميگردد كه ايشــان دخالت كرد و تيم شهرداري تبريــز را كه انگار به جريانهايي وصل بــود، انداخت. خدا پدر و مادر آقاي عليپور را بيامرزد. ايشان با يكسري مسائل برخــورد ميكرد اما الان چنين اتفاقاتي رخ نميدهد. به هر حال ســقوط صبا پاك بود. بعضيها ميتوانند خيلي كارها بكنند اما من نميتوانم. من به همين دلخوشــم كه وضعيت فنــي صبا را در نيمفصل دوم ارتقــا دادم. آن هم تيمي كه مشــكلات زيادي داشت. اصلا شــما ميدانيد كه ما چطور تمرين ميكرديم؟

در این باره اطلاعاتي بود. مثلا گفته ميشد شما زمین تمرین ندارید.

ما از كمتريــن امكانات تيمهاي ليگ برتري محروم بوديم. چه كسي باور ميكند كه يك تيم ليگ برتري زمين تمرين نداشته باشــد؟ ما مدتها در زمين باغ گياهشناسي تهران در غرب تهران با كمترين امكانات تمرين ميكرديم. آنجا حتي يك دوش هم نداشــتيم. باعث تاســف است كه بگويم بازيكنانم با شــلنگهايی كه براي آبياري كنار زمين وجود داشــت آخر تمريــن دوش ميگرفتنــد. ما در يك كانكس كوچــك لباسهايمان را عــوض ميكرديم. حتي ماســاژور تيم جايي براي انجام كارهايش نداشــت و وسط كانكس بــا بچهها كار ميكرد. يك پزشــك تمام وقت هم نداشــتم كه دائم كنار بچهها باشــد. از داشتن دروازه سيار محروم بوديم. اينها كه امكانات اوليه تيمهاي بزرگ هستند اما صبا از آنها محروم بود. باورتان نميشود اما گاهي با نيزه دروازه درســت ميكرديم. كاري كه شايد 20 سال است در فوتبال ديگر منسوخ شده. مشــكلات آن زمين خيلي زياد بود. بازيكنان براي رفت و آمد با مصائب زيادي مواجه بودند. داخل باغ گياهشناسي مردم مدام تردد ميكردند و بازيكنان مجبور بودند در آن فضا به محل تمرين مراجعه كنند. فاصله زميــن تمرين تا درب ورودي هم زيــاد بود و گاهي وقتها به دليل نبود ماشــين در داخل بــاغ بازيكنان با پاي پياده خودشــان را به محل تمرين ميرساندند. در اين شرايط من حتي يك بار هم دم نزدم و بازيكنان هم چيزي نگفتند. فقط توقع حمايت و كمك داشتيم كه هرگز چنين نشد.

با وجود این نیمفصل دوم بازیکناني مثل فروزان، مجیدي و عمرانزاده به شما اضافه شدند.

درســت اســت اما اگر نگاهي به اســامي بازيكنان مــا در بازيهاي نيمفصل دوم بيندازيــد، ميبينيد كه آنها يكدفعه به ما ملحق نشدند. هفتهاي يكي از اين بازيكنان را ميتوانستيم در اختيار داشته باشيم. آنها به صورت قطرهاي در اختيار صبا قرار گرفتند و شــايد اگر از همان هفته اول نيمفصل دوم همه را يك جا داشــتم، امتيازهاي بيشــتري جمعآوري ميكردم و صبا الان در ليگ برتر مانده بود. به هر حال دوام آوردن در اين شــرايطي كه من براي شما تعريف ميكنم دشوار است. خودتان مشكلات مالي، جدايي برخي بازيكنان در نيم فصل، جــذب قطرهای بازيكن در نيمفصل دوم، نبودن محل تمرين مناســب و البته آن داوري ضعيف بازي آخر را در ذهن تجسم كنيد تا به اين نتيجه برسيد كه ما چهها كشيديم و چه بر من و بازيكنان گذشت.

با این مشکلاتي كه شــما از آن پرده برداشتید نباید توقعي از رشد محسوس فوتبال ایران داشت.

هر چه قدر پــول بدي همانقدر آش ميخوري. الان تيم جوانان ايران از جام جهاني حذف شده اما مگر ميشود بازيكنان و كادر فني اين تيم را مقصر دانســت؟ جوانان ما تلاش كردند و بايد به آنها خسته نباشيد بگوييم. جوانان ما توانايي و اســتعداد زيادي دارند. بضاعت آنها همين بود اما بايــد بپذيريم كه از فوتبال دنيا عقبيم. همين فوتبال كره و ژاپن را مثال بزنم. آنها به لحاظ ساختاري از ما جلوترند. در بازي آخر ما ديديم كه تيم پرتغال شــرايط بهتري از لحاظ تاكتيكي و فيزيكي داشــت. آنها كار ميكنند. برنامه دارند. ســختافزار مناســب دارند. ما هم بايد مثل آنها باشيم اگر ميخواهيم به موفقيت برسيم.

در راستاي ناكاميهاي فوتبال ایران در هفتههاي اخیر نميخواهید درباره استقلال هم حرف بزنید؟

باوركنيد بعد از پايان ليگ از بعضي چيزها نفرت پيدا كردم. البته خود فوتبال پاك است اما بستگي به آدمهايش دارد... درباره استقلال هم بايد بگويم من بازيهايش را ديدم و نميتوانســتم نسبت به تيمي كه در آن مربيگري كردم و بازيكنش بودم بيتفاوت باشم.

باخت اســتقلال به العین امارات خیلي سنگین بود. شکســتي كه هیچگاه از ذهــن اهالي فوتبال بخصوص استقلاليها پاك نميشــود. این شکست سنگین نتیجه چه بود؟

در فوتبال اين اتفاقها ميافتد. من فكر ميكنم آب و هواي شرجي امارات به استقلال لطمه زد. رطوبت زياد بود.

اما اســتقلال با چنین شــرایطي بیگانه نبود. سالهاســت كه داریم در چنین شرایط آب و هوایي با تیمهاي اماراتي، قطري و عربستاني بازي ميكنیم.

قبل از اين بازي خبرها را دنبال ميكردم. ميخواندم كه اســتقلال دارد تمرين پرس ميكنــد. وقتي اين خبرها را ميديدم خوشحال ميشــدم و اميدوار بودم كه استقلال نتيجــه دلخــواه را در العين بگيرد. فكــر ميكنم آنها روي حريــف كار كرده بودند چون موضوع تمرين و پرس قبل از بازي خيلي مطرح شد اما متاسفانه در زمين نتوانستند اجرا كنند و نتيجهاي رقم خورد كه كسي باور نميكرد.

این شکست در تاریخ باشگاه استقلال بيسابقه بود آقاي مرفاوي. حتي تیم امید اســتقلال هم نباید شش گل از العین ميخورد. فاصله زیاد بود.

ببينيد استقلال كه نميخواست عمدا ببازد. اختلاف ما با العين هم شــش گل نيســت. اين باخت را به حساب اتفاقات فوتبالي بگذاريد.

به نظر شما استقلاليها توان كافي را در این بازي صرف كردند؟

به نظر من بله! آنها خيلي زحمت كشــيدند. جا دارد به همه بازيكنان و اعضاي كادر فني خسته نباشيد بگويم.

بعد از این شکســت تلخ صحبت از تغییرات در استقلال شده. البته این خواسته بسیاري از هواداران است كه مدیریت تغییر كند. حتي درباره آینده كاري منصوریان دوباره تردیدهایي شــکل گرفته و گفته ميشود شاید او را قبل از فصل هفدهم كنار بگذارند.

چي بگم؟ مــن نميتوانم در اين بــاره حرفي بزنم. استقلال مسوول دارد. به قول معروف صلاح مملكت خويش خسروان دانند. اينكه منصوريان بماند يا برود تصميمي است كه بايد مســوولان باشگاه اســتقلال بگيرند. اينكه مديران هم عوض شــوند در حيطه اختيارات وزارت ورزش اســت. اميدوارم هر اتفاقي براي استقلال رخ ميدهد مطلوب باشد.

ما از كمترین امکانات تیمهاي لیگ برتري محروم بودیم. چه كسي باور ميكند كه یك تیم لیگ برتري زمین تمرین نداشته باشد؟ ما مدتها در زمین باغ گیاهشناسي تهران در غرب تهران با كمترین امکانات تمرین ميكردیم. آنجا حتي یك دوش هم نداشتیم. باعث تاسف است كه بگویم بازیکنانم با شلنگهایی كه براي آبیاري كنار زمین وجود داشت آخر تمرین دوش ميگرفتند. ما در یك كانکس كوچك لباسهايمان را عوض ميكردیم. حتي ماساژور تیم جایي براي انجام كارهایش نداشت و وسط كانکس با بچهها كار ميكرد. یك پزشك تمام وقت هم نداشتم كه دائم كنار بچهها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.