باقري و تردید در ماندن یا رفتن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مصدوميت تك هافبك دفاعي استقلال در بازي با العيــن تير خلاصي به پيكر اين تيــم و هوادارانش بود. بــا مصدوميت اميد ابراهيمــي و حضور اميد نورافكن در اردوي تيم جوانان فرشــيد باقــري بهعنوان تك هافبك دفاعي تخصصي استقلال موفق شد در بــازي رفت 90 دقيقه دروازه اســتقلال را بســته نگه دارد و البته اجازه نداد ستاره العيــن كار خاصي از پيش برود. منصوريان در بازي برگشــت هم بــا اعتماد كاملي كه به باقري داشت به اميد ابراهيمي استراحت داد و البته با وجود حضور اميد نورافكن در ليست 18 نفره به بازي گرفته نشد.

اوضــاع در 25 دقيقــه ابتدايي براي استقلال خوب پيش رفت چراكه العين در اين دقايق از بازي به جز شــوت از راه دور چندان نتوانست خطري روي دروازه آبيها ايجاد كند اما در اين دقيقه اتفاقي كه نبايد ميافتاد، رخ داد تا آبيها به طور كامل خلع سلاح شوند.

فرشــيد باقري در دقيقــه 25 به دليل مصدوميت رباط جانبي از زمين بازي تعويض شد و تنها دو دقيقه بعد كايو لوكاس گل اول را وارد دروازه استقلال كرد و بعد از اين تلخترين شكســت تاريخ باشگاه اســتقلال رقم خورد. فرشيد بعد از اين بازي در مصاحبهاي عنوان كرد كه دو هفته زمان ميبرد تا مصدوميتش خوب شود و اين روزها مشتري دكتر نوروزي اســت تا آســيب ديدگياش برطرف شود اما بحــث ديگري كه در مورد ايــن بازيكن باقي ميماند ماجراي جدايي او از اســتقلال است. فرشــيد قصد داشت به تيم ديگري برود، اين در حالي اســت كه يك سال ديگر با استقلال قــرارداد دارد و در چنيــن وضعيتي ريش و قيچي دست باشگاه استقلال است.

خصوصا اينكه اگر باقري در فكر رفتن به پرســپوليس باشــد حتما اســتقلاليها رضايتنامه او را صادر نميكنند. اگر فرشيد در اســتقلال بماند بدون شك براي حضور در تركيب اصلي راه سختي را خواهد داشت چــرا كه روزبه چشــمي هــم از فصل آتي بازيكن استقلال خواهد بود و همين مساله باعث رقابت هافبكهاي دفاعي اســتقلال ميشود البته اميد نورافكن و اميد ابراهيمي قراردادي براي فصل بعد با استقلال ندارند و اگر قرار باشــد بمانند باشــگاه استقلال موظف به جلب رضايت آنها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.