مسير مشترك واليبال و فوتبال

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

پيش از آنكه تيــم ملي فوتبال ايران وارد بحران نتيجهگيري شــود، كارلوس كیروش به درستي تشــخيص داده بود كه تغيير نسل را بايد سرلوحه كارش قرار دهد. سرمربي تيم ملي به درستي اين سياستگذاري را از حدود يك سال پيش آغاز كرد تا ميانگين ســني تيمش را آرام آرام كاهش دهد و انگيزه و نشاط را به خميره وجودي تيمش تزريق كند. بازي گرفتن از سعيد عزت اللهي، ميدان دادن به رامين رضاييــان و البته اســتفاده بهينه از تواناييهاي عليرضــا بيرانوند قدمهاي هدفدار ســرمربي تيم ملي در اين مســير بود. كیروش به خوبي دريافته بود كه اگر خود و زير مجموعهاش را محصور به دايــرهاي محدود كند، زماني نميگذرد كه بنايش فرو خواهد ريخت و هر آنچه در فوتبال ايران بافته، پنبه خواهد شــد. روند تحوالت البته متوقف نشــده اســت و ميبينيم كه او در بازي تداركاتي مقابل مونتهنگرو باز هــم در همين طريق گام برمــيدارد و جوانهايي را وارد چرخه تيم اصلي ميكند كه هيچگاه در قامت بازيكن ملي به ميدان نرفته بودند. ســعيد آقايي كه در تركيب اصلــي تيم ملي مقابل مونتهنگرو قرار گرفته و احســان پهلوان و حتي علي كريمي تازهتريــن تصميمها و انتخابهاي ســرمربي تيم ملي در راه ســاختن تيمي براي فردا محســوب ميشــوند. بازيكناني كه كمترين تجربهاي در بازيهاي برونمرزي نداشــتهاند اما اكنون پيداست كه به مرداني مورد وثوق و مورد اعتماد بدل شدهاند تا شايد نقشي بزرگ در ساختن آتيه تيم ملي داشته باشند.

تفكرات كــیروش به ما ميفهماند كه مربيان در هــر جايگاهي نبايد خود را محدود به اســتفاده از نامها كنند و هرگاه كه بازيكنســاالري جاي خود را به تيم محــوري بدهد و هر گاه كه انگيزه و نشــاط فروكش كند، آن مجموعه فاصلهاي تا فنا و نابودی نخواهد داشــت. شــايد اگر در تيم ملي واليبال هم همين تصميمهاي شــجاعانه قدري زودتر انجام شــده بود، هيچگاه بلندقامتان شكست مقابل ايتاليا و برزيل را تجربه نميكردند و الاقل باختهايي آبرومندانه خلق ميكردند اما ميل به نتيجهگرايي كوالكوويچ را چنان گيج و ســردرگم كرده بود كه هيچگاه الماسهايي همچون معنوينژاد و ســالافزون را نميديد. بازيكناني كه وقتي باالجبار در بازي با لهســتان به كار گرفته شــدند، ثابت كردند هيچگاه موفقيت و كاميابي وابسته به ســتارهها نيســت و هرگاه به جوانهاي با انگيزه ميدان داده شود پيروزیها تكرار خواهد شد.

تيم ملي واليبال ايران با برخورداري از بازيكناني كه شايد در تفكرات كوالكوويچ جايي نداشــتند بر تيمي فائق آمد كه در شبهاي گذشــته ايتاليا و برزيل را برده بود. تيمهايي كه با اختالف و برتري محسوســي بر تيم ملي ايران چيره شده بودند. ترديدي نيســت كه اگر تصميمگيران بخش فني واليبال نيز قدري زودتر از پوسته ترس و اضطراب خارج شــده بودند، آنچه از 3 بازي نخست ليگ جهاني عايد ايران شــد، بيش از يــك پيروزي بود وتيم ملي ايران اكنــون وضعيت مطلوبتري را در جدول ليگ جهاني تجربه ميكرد.

بــه هر حال همين كه تيم ملي واليبال نيز در مســير صحت و درســتي گام برميدارد، درســت همان شــيوهاي كه كارلوس كیروش در تيم ملي ايران به كار ميگيرد، اميدوارانه است و بايد همين حركتهاي اتفاقي را هم به فال نيك گرفت و انتظار داشت كه مردان نيمكت تيم ملي واليبال ايران در بازيهاي آتي نيز ميدان را براي عرضاندام اين جوانها باز بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.