كيروش: خودروي من فقط دو چرخ داشت

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

تيم ملي روند بي شكســتي خود را در اروپا هم ادامه داد و اين بار موفق شــد تيم قدرتمند مونته نگــرو را از پيش رو بردارد. كارلوس كيروش دربــاره اين بازي اينگونه صحبــت ميكند: «ديدار برابــر مونته نگرو چيــزي بود كه مــن انتظارش را داشــتم. فرصت بســيار بزرگي بــراي بازيكنان ما به جهت بازي در اين سطح فراهم شد. اين يك فرصت بي نظير بود و ما توانســتيم تجربه خوبي را به دست آوريم. ما ميتوانيم از آنچه كه امروز ياد گرفتيم در مسابقات آينده خود در آسيا استفاده كنيم.»

سرمربي تيم ملي ميگويد: «تيم ملي فوتبال هميشــه نياز به رشد و بازي با اين فشــار را دارد. در آســيا فوتبال وقفههاي زيادي دارد و بازي كردن در اين سطح بسيار خوب است. در نهايت به عقيده من مسابقه خوبي براي هر دوطرف بود، به ســبب آنكه هر دومربي در جايــگاه بهتري جهت اتخاذ تصميمات بهتر در مسابقات آينده هستند. ما فرصت زيادي براي كار كردن با تيم ملي نداريم و اين بازي تداركاتي ميتواند بخشي از خواستههاي ما را برطرف كند.»

كيروش درخصــوص حضور بازيكنان جديــد در تركيــب تيم ملــي هم صحبت ميكند: «براي تيم من بدون كمپ اتريش و اين مسابقه امكان استفاده از بازيكناني مثل سعيد آقايي و احسان پهلوان كه هيچ وقت در تيم نخســت ما حضور نداشتند و اولين بازي ملي خود را انجام دادند، وجود نداشت. به اين دليل من ميخواهــم از مونته نگرو تشكر كنم كه اين موقعيت را در اختيار من قرار داد و در همين جا آرزوي موفقيت براي مونته نگرو در مسابقه آينده دارم.»

كيروش درمــورد آمادهســازي تيم ملــي ميگويــد: «برخي اوقات ما مشــكل داريم. در اتريش مجبور شــديم كه منتظر بعضي از بازيكنان باشــيم. اين موضوع مثل اين است كه شــما خودرويي داشته باشيد كــه فقــط 2 چــرخ دارد. ما بايــد منتظر تعــدادي از بازيكنــان در اردوي اتريــش ميشــديم تا بتوانيــم ايــن اردو را برگزار كنيم. اتفاقــي كه اميدوارم در اردوهاي بعد تكرار نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.