كريمي: تماشاگران كه باشند قويتر هم ميشويم

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

علــي كريمي پــس از درخشــش در تركيب لكوموتيــو زاگرب، حاال به تيم ملي رسيده و مورد اعتماد كيروش قرار گرفته. كريمي مقابل مونته نگرو از دقيقه 38 وارد زمين شد و روي گل دوم ايران تاثير فراواني داشت.

كريمــي 23 ســاله درباره ايــن بازي ميگويد: «مســابقه بســيار خوبي براي ما مقابل يك تيم قدرتمند بود، چرا كه مونته نگرو در مرحله انتخابي جام جهاني در اروپا در جايگاه بســيار خوبــي در گروهش قرار دارد. ما اين فرصت را داشــتيم كه بازيكنان جديدي را آزمايش كنيم. به عقيده من، ما نمايش خوب و آزمون خوبي را پشــت سر گذاشتيم.»

كريمي دربــاره كيفيت تيم حريف هم صحبت ميكند: «براي ما بسيار خوب است كه مقابــل اين حريفان قــرار بگيريم و در طول مســابقه تا اين حد تحت فشار باشيم. مصاف با مونته نگرو باعث شــد تا ســطح كيفيت بازيكنان بــاال برود و موجب رقابت بيشتر ما شود.»

كريمــي درباره بــازي با ازبكســتان ميگويــد: «ما اكنــون 6 روز جهت بازيابي و آمادگي براي مســابقه با ازبكستان فرصت داريم. اين بازي ميتواند بازي ســال براي ما باشــد. ما اين فرصت را خواهيم داشــت تا با حمايت هــواداران بازي كنيم. من اين پيام را به آنها ميفرســتم كه روي حمايت شــان در اســتاديوم حســاب ميكنيــم، به ســبب اينكــه وقتــي با هم هســتيم، قويتر ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.