انگليسوايتاليادرنيمهنهاييجامجهانيجوانان

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

دو تيــم اروپايي انگليس و ايتاليا توانســتند به نيمهنهايي جام جهاني جوانــان صعود كنند. ايتاليا در يك بازي پرحاشــيه زامبيا را 3 بر 2 برد و ايتاليا در يك بازي نزديك مكزيك را يك بر صفر شكســت داد. اين دو تيم پنجشنبه دومين بازي نيمهنهايي را برگزار ميكنند. اولين بازي نيمهنهايي بين ونزوئال و اروگوئه خواهد بود.

ايتاليــا مقابل زامبيــا در دقيقه اول بازي عقب افتــاد و قبل از پايان نيمــه اول در يــك صحنه جنجالــي ده نفره شــد. داور برخــورد پيزال بــا مهاجــم زامبيــا را بعــد از بازبيني ويديويــي مســتحق كارت قرمز دانســت، در حالي كه تصاوير آهســته نشــان ميداد برخورد آنها چندان جدي نبوده.

به نظر ميرســيد ايتاليا با يك بازيكن كمتر كار خيلي سختي داشته باشــد، ولي اورسوليني در شروع نيمه دوم بازي را به تساوي كشاند. زامبيا در دقيقه 84 توسط ساكاال براي دومين بار به گل برتري رسيد، ولي ايتاليا در زمان كوتاه باقيمانده توســط ديماركو يك بار ديگر به بازي برگشــت. در دقيقه 111 ايتاليا با وجود يك بازيكن كمتر توســط ويدو به گل برتري رســيد و با همين گل حكم اولين صعود اين تيم به نيمهنهايي جام جهاني جوانان را دريافت كرد.

انگليس هم ديروز با تك گل دقيقه 47 دومينيك سوالنك مكزيك را شكست داد تا حريف ايتاليا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.