قنبرپور جزو گزينههاي مربيگري تيم اميد ايران

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

فدراسيون فوتبال در تالش است تا هرچه زودتر تكليف تيم اميد ايران را مشــخص كند. در حالــي كه انتقادها به بيتوجهي فدراسيون فوتبال نســبت به تيم اميد ايران هر روز فزوني ميگيرد اما از گوشــه و كنار شــنيده ميشــود مذاكــرات با گزينههاي مورد نظر در حال انجام اســت و به زودي ســرمربي جديد تيم اميد ايران برگزيده ميشود. در همين راستا فدراســيون فوتبال از برخي مربيان كه سابقه كار با تيمهاي پايه را هم داشتهاند برنامه خواسته است. پس از اينكه مشخص شد اميرحسين پيرواني يكي از گزينههاي مورد نظر فدراســيون فوتبال براي نشســتن روي نيمكت تيم اميد اســت، برخي مسووالن در فدراســيون فوتبال با مصطفي قنبرپور، دستيار ســابق برانكو ايوانكوويچ نشستي در همين راستا داشــتهاند و برنامههايي از وي خواستهاند. ظاهــرا قنبرپور براي مربيگري در تيم جوانان هم مورد نظر فدراسيون فوتبال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.