پيشنهاد اسپانيايي براي كاميابي نيا؟

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

گفته ميشود كمال كاميابينيا كه قراردادش در پايان فصل با پرسپوليس به پايان رســيده با پيشنهاد خوبي از ســوي يكــي از تيمهاي اســپانيايي روبهرو شده است.

در خبرهــا آمــده ايــن تيم كه جزو تيمهاي مطرح و نامدار اســپانيا است در ليگ دســته دوم اين كشور حضــور دارد و پيشــنهاد خوبي هم به كاميابينيــا داده اما ايــن بازيكن فعال پاســخي به اين پيشنهاد رسمي نداده است.

ظاهرا اين بازيكن با پيشــنهادي از سوي برخي از كشــورهاي آسياي شــرقي هم مواجه شده اما قصد ندارد راهي خاور دور شود.

اخبار مربوط به اين پيشــنهادها در حالي مطرح ميشــود كه كاميابي نيــا حــدود دو مــاه دور از ميــدان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.