سطح هوشياري بهمنش پايين آمد

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

اســتاد عطاءا... بهمنش گزارشگر و مفسر باسابقه ورزش ايران به دليل سكته مغزي در بيمارستان گاندي بســتري است. عصر روز گذشته سطح هوشياري ايشان پايين آمد و برخي از منابع خبري به اشتباه خبر درگذشت اســتاد را مخابره كردند اما بيمارســتان گاندي اين خبر را تكذيب كرد. از سوي مسووالن بيمارستان گاندي اعالم شد كه بهمنش زنده است و نسبت به صبح وضعيت اين گزارشــگر پيشكسوت كشورمان تغييري نكرده است. دكتر امامي با تاييد ســكته مغزي استاد بهمنش گفت: «بر اثر سكته مغزي سمت راست بدن ايشــان از كار افتاده اما فشار خون و ضربان قلب ايشان مشكلي ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.