آقايي: روي بازي با ازبكستان تمركز ميكنيم

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

سعيد آقايي نخســتين بازي ملي خود را مقابل مونته نگرو انجام داد. او در اين بازي جانشين ميالد محمدي شد و در سمت چپ خط دفاع تيم ملي بازي كرد. آقايي درباره اين بازي ميگويد: «يك بازي نزديك و سخت بــود. من از حضور در اولين بازي مليام بســيار خوشــحالم. ما كامال روي مســابقه انتخابي جام جهاني خود متمركز شده و به كارمان ادامه ميدهيم تا به بهترين شكل ممكن به مسابقه با ازبكستان برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.