سايپا جذب پريرا را تكذيب كرد

Iran Varzeshi - - چرا جادوگر با نفتیها توافق نكرد؟ -

درويش، مديرعامل باشگاه سايپا درباره اينكه گفته ميشود پريرا در ليست دايي اســت گفت: «تاكنون 4-5 بازيكن جديد جذب كردهايم و ساير بازيكنان هم به مرور با نظر ســرمربي تيم جذب خواهند شــد اما در مورد پريرا خبري ندارم و بهتر اســت از آنهايي كه در اين مورد خبر را منتشر كردهاند بپرسيد.» مديرعامل باشــگاه سايپا در عين حال اعالم كرده بازيكناني همچون خلعتبري و غالمرضا رضايي ميتوانند اين باشگاه را ترك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.