تومباکوويچ: از فرصتها استفاده نكرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي با حمالت ايران آغاز شــد و آنها در همــان 10 دقيقه ابتدايي توپ و ميدان را در دســت گرفتند، اتفاقي كه باعث شــد خيلي زود گل برتري خود را به ثمر برســانند، گلي كــه روي خالقيت و حركت زيباي ترابي به دســت آمد. ترابي از راســت نفوذ كرد و پاسي عرضي براي آزمون فرستاد تا مهاجم روستوف گل برتري تيم ملي را به ثمر برســاند. پس از گل تيم ملي، ياران حريف پيش كشــيدند و به نوعي توپ و ميدان را در دســت گرفتنــد، آنها كه در تقالي به ثمر رســاندن گل تساوي بودند بارها تا مرز فروپاشي دروازه ايران پيش رفتند. مونته نگرو حدود بيست و پنج دقيقه بازي را به طور كامل در دست داشت و در نهايت موفق به گشودن دروازه ايران شــد. ارســال از جناح چپ ايران با واكنش خوب بيرانوند از روي دروازه دور شــد اما مهاجم مونته نگــرو پس از حفظ توپ با پاســي عرضي يووتيچ را صاحــب توپ كرد و او نيز از روي خط محوطه جريمه با شــوتي محكم دروازه ايران را بــاز كرد. ايران در دقايق پاياني نيمه اول ميتوانست به گل دوم برسد. پاس دژاگه با ضربه سر آزمون همراه شد اما اين توپ به تير دروازه مونته نگرو خورد. در نيمه دوم مليپوشــان ايران كه حساب شــده و منطقي بازي را به جريان درميآوردند توانستند از يك موقعيت خوب كه از روي كار گروهي بي نقصي به دســت آمد به گل برتري خود دســت پيدا كنند. اين بار ارسال علي كريمي در دقيقه 61 با ضربه سر رامين رضاييان يك پاس فوقالعاده براي ســردار مهيا كرد و آزمون نيــز با ضربهاي زيبا دروازه مونته نگرو را براي دومين بار باز كرد. پس از اين گل نيز با وجود حمالت مونته نگرو، شــاگردان كيروش هــر از گاهي خود را به دروازه حريف ميرســاندند و حتي ميتوانســتند به گل سوم خود نيز دســت پيدا كنند اما اين اتفاق نيفتاد تــا با مقاومت در برابر حمالت حريف ســومين پيروزي پياپي خود را به دســت بياورند. بازيكنان ايران در اين ديدار موفق شدند بازي هوشمندانهاي را به نمايش بگذارند. آنها همانطور كه از موقعيتهاي به دســت آمده نهايت استفاده را بردند در دفاع نيز فوقالعاده بودند و بارها با بازيسازي از زمين خودي راه دروازه حريف را در پيــش گرفتند. كيروش نيز به دليل تعــداد تعويضهاي زياد از بازيكنان فراواني در تركيب خود ســود جســت تا بتواند آنها را آماده بازيهاي بعدي تيم ملي كند.

لويسا تومباكوويچ كه همين چند سال قبل به ايران آمد و هدايت استيل آذين را در دســت گرفت حاال ســرمربي مونته نگرو اســت و با اين تيم نيم نگاهي به حضور در جام جهاني روســيه دارد. تومباكويچ پس از شكست تيم ملي مونته نگرو مقابل ايران اين صحبتها را بر زبان آورد: «براي آمادهســازي جهت حضور موفق در بازي مقابل ارمنستان مقابل ايران به ميدان رفتيم. در بسياري از دقايق مطابق برنامههايمان پيش رفتيم اما نتوانستيم از فرصتها اســتفاده كنيم. در مجموع از عملكرد گروهي بازيكنانم در بازي مقابل ايران راضي هستم. هرچند برخي نتوانســتند انتظارات را برآورده سازند كه براي بررسي دقيقتر بايد مسابقه را آناليز كنم و االن نامي از آنها نميآورم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.