دست دست کردن تا کی؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رقابتهاي انتخابــي قهرماني زير 23 سال آسيا از اواخر تيرماه در 10 گروه برگزار ميشــود تا 16 تيم منتخب اين مسابقات راهي رقابتهاي قهرماني آســيا به ميزباني چين در ژانويه 2018 شــوند. در حاليكه زمان بندي اين مســابقات انجام شده و روز بازيهاي ايران هم مشــخص شــده هنوز تكليف سرمربي تيم ملي اميد معلوم نيست و همه چيز در هالهاي از ابهام قرار دارد. تيم ملي زير 23 ســال ايــران در گروه اول اين رقابتها با قرقيزســتان، عمان و سريالنكا همگروه اســت. بر اســاس زمانبندي اعالم شــده اولين بازي ايــران 28 تيرماه برگزار ميشود. در شرايطي كه از مدتها قبل بحث برگزاري بازيهاي اين تيم مطرح شــده و اخبار زيادي در رســانهها حول اين موضوع منتشر ميشود مســووالن فدراسيون هنوز اقــدام به انتخاب ســرمربي نكردند و اصال معلوم نيست چه تصميمي در مورد اين تيم دارند. قبل از اعزام تيم ملي جوانان به جام جهاني 2018 كره جنوبــي مهدي تاج در مراســم بدرقه اين تيم طي سخنراني خود اعالم كرد جاي نگراني براي برخي دوستان نيســت و فدراسيون در مورد تيم ملي اميد بررسيهاي الزم را كرده است. حتي رييس فدراسيون در صحبتهاي خود به اين نكته اشاره كرده كه تيم ملي جوانان به تيم ملي اميد تبديل خواهد شــد و به نوعي احتمال سرمربيگري امير حســين پيرواني در تيم اميد كه از مدتها قبل شــايعهاش مطرح شــده بود را تاييد كرد. حال در اين شرايط اينكه به چه دليلي هنوز نام سرمربي جديد تيم ملي اميد اعالم نشده است جاي تعجب دارد. قــرار اســت روز چهارشــنبه كميته فني و جوانان جلســه فني تشكيل دهد و يكــي از مباحثي كه در اين جلســه مطرح ميشــود همين موضوع است. بدين ترتيب به احتمال زياد تــا هفته آينده تكليف اين تيم مشخص خواهد شــد. عالوه بر نگراني كه بابت مشــخص نشدن سرمربي تيم ملي اميد به وجود آمده زمانبندي اين مسابقات هم چالشــي جديد پيش پاي مســووالن فدراســيون فوتبال ميگــذارد. طبق اعالم قبلي قرار است ليگ برتر 30 تير آغاز شود و اين برنامــه كامال همزمان با مســابقات تيم ملي اميد اســت. در اين شرايط باز هم تيم ملــي اميد در برنامهريزي مســووالن فدراسيون ديده نشده است. در اين شرايط ســرمربي تيم ملي اميد بــا توجه به اينكه تاريخ شــروع مســابقات كامال همزمان با فصل بدنسازي باشــگاهها است بعيد است بتوانــد بازيكنان مدنظر خــود را در اختيار داشته و از طرف ديگر اگر برنامه ليگ برتر تغيير نكند شــايد حتي برخي از باشگاهها راضي نشــوند تا بازيكنان خود را در اختيار تيم ملي اميد بگذارند. اين مشكل براي تيم ملي جوانان در آستانه اعزام به جام جهاني هم وجود داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.