ابراهيمزاده:نكتهمثبتتيممليخطحملهاست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منصور ابراهيم زاده درباره شــرايط تيم ملي براي ديدار هفته آينده مقابل ازبكستان، اينطور حرف ميزند:«تيم ما بازيكنان آماده و سر حالي دارد. در اين مدت هم با بازيهاي فراواني كه انجام دادهاند همخواني خوبي از بــازي يكديگر دارند. نكته مثبت تيم ما خط تهاجمي تيم ملي است كه با بازيكنان جوان و با انگيــزه براي تيمهــاي ديگر خطرناك هستند. مسلما ما بايد در خانه موفق باشيم. اين روزها شرايط تيم ملي بسيار خوب است. اســتفاده از بازيكنان جوان هــم با توجه به انگيزه، جســارت و بحث ريسكپذيري آنها ميتواند كمك بسياري به تيم ملي كند.»

ســرمربي ســابق مس كرمــان درباره انتخاب احمد نخعي بهعنوان سرمربي جديد اين تيم، معتقد است: «باشگاه مس تفكراتي را كه از سال گذشته در جهت آبديده شدن مربيان بومياش داشــته عملي كرد و نخعي كه توانســته بود تيم مــس «ب» را به ليگ دسته دو برســاند بهعنوان سرمربي انتخاب كند. مــن براي اين مربــي آرزوي موفقيت ميكنم.» ابراهيم زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا سال آينده در تيمي فعاليت ميكند، ميگويد: «فعال تصميم به اســتراحت دارم و احتمال دارد سال آينده در باشگاهي فعاليت نكنم.» ابراهيــمزاده هدايت مس كرمان را برعهده داشــت كه نتوانســت به ليگ برتر صعــود كند. بــه نظر ميرســد ابراهيمزاده پيشــنهادهايی از ليگ برتر نيز داشته باشد. هــر چند او هنوز حاضر نيســت در اين باره صحبت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.