حمايت شجاعي از پناهندگان خارجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود شــجاعي، مهاجم مليپوش كشورمان كه در فصل جــاري براي پانيونيوس خوش درخشيد هنوز تصميم قطعي درباره آيندهاش نگرفته است ولي بنا به گزارشهاي رســيده از يونان به نظر ميرســد شــجاعي فصل آينده نيز در پانيونيوس خواهد ماند. روزنامه گازتا اسپورت يونان در گزارشي درباره شجاعي مينويســد:«تماسها و مذاكرات ميان شــجاعي و باشگاه پانيونيوس كماكان ادامه دارد البته هنوز چيزي قطعي نشــده است و هيچ ادله محكمي براي قطعيت نتيجه اين مذاكرات نيست اما به نظر ميرسد بازيكن 33 ســاله ايراني در فصل آينده با پانيونيوس خواهد مانــد. اطالعات رســيده حاكــي از نزديكي تمديد قرارداد اين بازيكن ايراني است. هر دو طرف رضايت كامــل دارنــد و بازيكن ايراني فصــل خوبي را در يونان سپري كرده و مانعي براي تمديــد وجود ندارد. همچنين مليپوش ايراني تيم پانيونيوس با در دست گرفتن پرچمي حمايت خود را از شــركتكنندگان در فستيوال 5×5 اين باشگاه در ورزشــگاه نيوازميرنا اعالم كرد. فستيوال 5×5 در ورزشــگاه پانيونيوس آغاز شــده كه شامل بازي تيمهــاي بيخانمانهــا بــا پناهنــدگان خارجي، مسابقه نقاشــي ديواري، توزيع محصوالت غذايي و ديگر سرگرميهاي رقابتي ميشود. از فستيوال 5×5 باشــگاه پانيونيوس كه به نوعي اقدامــي اجتماعي محســوب ميشود مسعود شجاعي، مليپوش ايراني اين تيم نيــز حمايت كرد. تصويري از شجاعي با پرچم فســتيوال در ورزشــگاه پانيونيــوس محل برگزاري آن منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.