بازگشت عزت اللهي به روستوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبــك ايراني تيم آنژي ماخاچ كاال بعــد از اتمــام قــرارداد قرضي خود از اين تيم جدا و به روســتوف بازگشت.

سعيد عزتاللهی كه با جدايي از روستوف به صورت قرضي به آنژي پيوســت تا در اين تيم فرصت بازي بيشتري داشته باشد، از اين تيم جدا شد.

تيم آنژي روسيه تصميم گرفت تا قــرارداد تمامــي بازيكنان قرضي خود را به پايان ببرد و آنها را تمديد نكند.

يكي از بازيكناني كه قراردادش بــا ايــن تيم تمديد نشــد، ســعيد عزتاللهــی بازيكن جــوان تيم ملي ايران است كه توانست در تيم آنژي نيز عملكرد خوبي داشته باشد و حاال با پايان فصل ليگ روسيه، از اين تيم جدا شــد و فعال به تيم پيشين خود يعني روستوف پيوست.

بايد ببينيم عزتاللهی در سال جام جهاني چه تصميمي براي فصل بعد خود خواهد گرفت و در روستوف خواهد ماند يا تيم ديگري را انتخاب خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.