يك احتمال؛ رضاييان در ترکيب ثابت مقابل ازبكها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميدان رفت. رضاييــان در برابر مونته نگرو به دليل مصدوميت بازيكن استقالل و غيبت او در اردو، دوباره جزو 11 نفر ابتدايي بود و تا پايان در زمين حضور داشــت. رضاييــان در دقيقه 10 پاس بلند احســان حاجیصفــي از زمين خودي را با فراري كه از كنار خط طولي سمت راســت انجام داده بود با ضربه ســر به مهدي ترابي رســاند تا او با حركت انفرادي و پاس در عرض موجب گلزني ســردار آزمون برابر مونته نگرو شود. در دقيقه 50 هم ايران گل مشابهي وارد دروازه مونتــه نگرو كرد تا بازي 2 بر يك به ســود شــاگردان كارلوس كیروش شود؛ اين بار علي كريمي كه جانشــين حاجیصفي شده بود به سمت راست محوطه جريمه پاس بلندي فرســتاد تا رضاييان دوباره با ضربه سر زمينهساز گل شــود و اين بار با پاس او سردار آزمون دروازه مونتــه نگرو را باز كند. رضاييان با تاثير مســتقيم روي دو گل ايران برابر مونته نگرو و نفوذهايي كه از ســمت راســت زمين داشــت، نشان داد با وجود دور بودن از شرايط مسابقه در بازيهاي باشگاهي همچنان آمادگي بااليي دارد و ميتواند در ديدار پيش روي تيم ملي مقابل ازبكستان در تركيب قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.