دفاع چپ قطر زير ذره بين آلكمار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدالكريم حســن مدافع چپ 23 ســاله تيم ملي قطر كه در حال حاضر همبازي مرتضي پورعلي گنجي در تيم الســد است، مورد توجه باشگاه آلكمار قرار گرفته و اين احتمال وجود دارد كه فصل آينده همبازي عليرضا جهانبخش شــود. اين بازيكن پس از پشت سر گذاشتن محروميت سه جلسهاي در ديدار برابر كره جنوبي ميتواند براي تيم ملي قطر بازي كند. استعداديابهاي باشگاه آلكمار نيز در ورزشــگاه جاسم بن حمد حضور خواهند داشت تا در ديدار برابر كره جنوبي عملكرد اين مدافع را به صورت دقيقتر ارزيابي كنند.

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران............................................................................... ازبكستان، ساعت 21:15 پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي .................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران ............................................................................................ سوريه، ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.