شكست آمريكا با نمازی مقابل ونزوئال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي آمريكا با قبول شكســت مقابل ونزوئال از رســيدن به نيمهنهايي جام جهانــي فوتبال جوانــان بازماند. مرحله يك چهارم نهايــي جام جهاني زير 20 ســال در كــره جنوبي پيگيري شــد و تيمهاي آمريــكا و ونزوئال رو در روي هــم قرار گرفتند. تالش دو تيم در وقتهاي معمول بازي به تساوي بدون گل ختم شد تا تكليف تيم صعودكننده در وقتهاي اضافه مشخص شود. با آغاز وقتهــاي اضافه ونزوئــال دو بار به گل رســيد كه آمريكا تنها يك بار توانست پاســخ اين تيــم را بدهــد و در نهايت نماينــده آمريكاي جنوبي با برتري 2 بر يك به مرحله نيمــه پاياني صعود كرد. در تيم ملي آمريكا اميد نمازي، بهعنوان دستيار نخست سرمربي اين تيم حضور دارد. ونزوئــال در مرحلــه نيمهنهايي به مصــاف برنده ديدار اروگوئــه و پرتغال ميرود. اميد نمازي ســالهاي گذشته و با حضور كارلوس كیروش در تيم ملي، به جمع كادر فني تيم ملي اضافه شــد كه بعد از گذشت دو ســال، به داليلي نامعلوم تيم ملي را ترك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.