نمايش کم نقص پهلوان در نخستين بازي ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احســان پهلوان كه در تيمهاي ملي پايه يكي از موثرترين بازيكنان ايران بــوده طي فصول اخير نيز همــواره خود را بهعنوان برتريــن نفرات ذوبآهن معرفــي كرده و كارلوس كيروش نيز در چندين مقطع او را در فهرســت تيم ايران قرار داده است. پهلوان به اردوي پايان سال 95 تيم ملي دعوت شد اما به دليل برگزاري مراسم عروسي خود اردو را ترك كرد ولي با اين حال عملكردش در ذوبآهن طوري بود كه كارلوس كيروش او را در فهرست بازي با ازبكستان نيز قرار بدهد. پهلوان يكشــنبه شــب در ديدار دوستانه تيم ملي مقابل مونته نگرو كه ســنگ محك مليپوشان قبل از مسابقه با ازبكستان بود، از دقيقه 64 به جاي ســردار آزمون زننده دو گل ايران به ميدان رفت و نمايش بدون نقص و كم اشتباهي در نخستين بازي رسمي براي تيم ملي بزرگساالن ارائه كرد.

تكرار براي چندمين بار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.