بررسي علل ناکامي تيم جوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم جوانان ايران در چارچوب رقابتهاي جام جهاني كره جنوبي 2017 با كسب يك پيروزي مقابل كاستاريكا و شكست مقابل زامبيا و پرتغال از اين مســابقات حذف شد. در همين راســتا طبق معمول در جلسه فني و توسعه عملكرد تيمي كه به مســابقات برون مرزي اعزام شده مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد و نحوه كار و علل و ريشه موفقيت و شكستها بررسي ميشود. باز هم يك ناكامي و دوباره جلســه درباره داليل آن. جلســههايي كه البته بيشــتر فرماليته اســت و راهكاري براي موفقيت در آينده از دل آنها بيرون نميآيد. اين بار قرار اســت ناكامي تيم جوانان ايران در جام جهاني بررسي شــود. همچنين در مورد انتخاب ســرمربي تيمهاي زير 16 سال و زير 18 سال كه هنوز انتخاب نشدهاند هم بحث و بررسي صورت ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.