برانكو: چرا به تيم قهرمان پاداش نميدهند؟

«من‌يك‌ســال‌ديگر‌قرارداد‌دارم،‌ما‌امســال‌نتايج‌خوبي‌رقم‌زديم.‌مي‌دانم‌كه‌فصل‌آينده‌از‌ما‌انتظارات‌بســيار‌زيادي‌وجود‌دارد.‌مطمئنا‌انتظارات‌ از‌امســال‌بيشــتر‌اســت‌اما‌من‌هم‌انتظار‌دارم‌كه‌هيأت‌مديره‌باشــگاه‌انتظارات‌را‌پيگيري‌كند.‌يعني‌اينكه‌زيرســاخ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ايــن صحبتهاي مقدماتــي برانكو در يك مصاحبــه مفصل با خبرگزاري فارس اســت كه دربــاره همه چيــز صحبت كــرده و مهمترين حرفهايش خواندني است.

اســتراتژي‌نقل‌و‌انتقاالت:‌ما بايد در پســتهايي كه نياز به بازيكــن داريم، بازيكن جذب كنيم. بــه طور مثال در خــط دفاع نياز بــه 3 بازيكن داريم، در خــط هافبك 2 بازيكن و در خــط حمله هــم يك يــا دو بازيكن بايد جذب كنيــم. در اين مورد بايد مراقب باشــيم كه بازيكنان جوانمان چه كساني هستند. نبايد يكسري از پستها را بيجهت پر كنيم. بازگشت‌عاليشــاه‌و‌نوراللهي‌و‌جاي‌

خالي‌ در‌ ليست:‌ اين مشــكل ماست. چطور در باشــگاه ما كســي خبر ندارد كه تكليف آنها چه ميشــود و چه زماني كار سربازيشان تمام ميشــود؟ اين براي من اصال قابل قبول نيست. شــايد يك ماه ديگر، شايد 15 روز ديگر و شايد 6 ماه ديگر، يعني براي باشــگاه اينقدر ســخت اســت كه از ســازمان نظام وظيفه اطالع كسب كنند كه ســربازي آنها كي تمام ميشود؟ يعني اينقدر ســخت اســت يك نفر تمــاس بگيرد با سردار كمالي و بپرسد كه سربازي آنها كي تمام ميشود؟ اينجا هميشــه يك چيز آويزان است! اگر بدانــم نوراللهي يك ماه ديگــر برميگردد، ديگر در پســت او به دنبــال بازيكن نميروم يا حتي اميد عاليشاه. اين مساله براي من غيرقابل قبول است و كسي هم به فكر آن نيست.

مطمئنا اگر عاليشــاه و نوراللهي به تيم ما اضافه شوند تيم قدرتمندتري خواهيم داشت اما در ابتــدا بايد بدانم آنها چــه زماني به ما اضافه خواهند شــد. فكر نميكنم كار سختي باشد كه جواب اين سوال خودمان را بدانيم. تضميــن‌ بــراي‌ جــذب‌ نشــدن‌ بي‌كيفيت‌هاي‌خارجي:‌مهم نيســت كه اين بازيكنان چه كســاني هستند اما اين را ميگويم كه در فوتبال تضميني براي كسي وجود ندارد. با اوكراينيها نتوانستيم به هدف بزنيم، آنهم به اين دليل بود كه آنها زماني به ما اضافه شــدند كه طارمي و رضاييان نبودند و ما بايد جاي آنها بازيكن ميآورديم.

اين اوكراينيها هم ســابقهاي داشــتند و گفته بودند در ليــگ اوكراين بازي كردهاند، ما 7 روز قبل از شروع ليگ بازيكنانمان را به دست آورديم، البتــه آنها بدون آمادگي آمدند اما وارد اين موضوع نميشــوم كه آنهــا چطور به ايران آمدنــد. لوبانوف هم به تيم مــا آمد كه در تيم ملي ازبكســتان فيكس بود اما در فوتبال سخت اســت كه بخواهيم از پيش نقشه طراحي كنيم. در فوتبال تضمين وجود ندارد. ما رادوشــوويچ را به پرســپوليس آورديم كه هيچ شــناختي از او نداشــتيم اما خوب دروازهباني كرد. چرا درباره بازيكنــان تيمهاي ديگــر نميپرســيد؟ بازيكن ارمنستاني استقالل آيا در همه بازيها بازي كرد؟ منشــا 6 هفته در پيكان نبود. نميتــوان اينقدر راحت بازيكن ســاخت و خيلي ســخت ميتوانيد بازيكن خوب خارجــي بياوريد. اين را هم در نظر بگيريد با پولي كه در فوتبال ايران ميدهند، خيلي سخت ميشود بازيكن باكيفيت خارجي آورد. تداخل‌برنامه‌هاي‌پرسپوليس‌و‌تيم‌ملي:‌ چه راه حلي داشــته باشــم؟ آنها بازيكنان باشگاه هستند و حرف شما را درك نميكنند. سال قبل اين حرفها را زدم و هنوز هم اين را ميگويم كه بازيكن متعلق به باشگاه اســت چرا كه از باشگاه حقوق ميگيرد. باشــگاه آنها را آماده كرده كه به تيــم ملي بروند؛ هرچند كه ترديدي نيســت من دوست دارم همه بازيكنانم مليپوش باشند اما آيا زيبا نيســت كه تيمهاي ايراني در ليگ قهرمانان آســيا نتايج خوب بگيرند؟ ايران تنها كشوري بود كه در يكهشتم ليگ قهرمانان آسيا 3 تيم داشت، بــه هر حال به بازيكنان مليپوش يك روزهايي ما هم مرخصي ميدهيم اما آنها بايد خودشــان را به باشگاه معرفي كنند. اگر كسي پاسخ ديگري دارد، شــايد عقل من سر جايش نيســت! طبيعي است كه بازيكنان بايد استراحت كنند و همه جاي دنيا همين است چراكه مليپوشــان فشار بيشتري را تحمل ميكنند، البتــه در نظر بگيريد كه قرارداد مليپوشان هم بيشــتر است و هميشه در ويترين هستند.

قول‌شفاهي‌تركاشــوند‌به‌كادر‌فني‌و‌ بازيكنان‌براي‌پرداخــت‌01‌درصد‌از‌مبلغ‌ قــرارداد‌بابت‌قهرمانــي‌در‌ليگ‌برتر‌و‌01‌ درصد‌از‌مبلــغ‌قرارداد‌بابت‌صعود‌در‌ليگ‌ قهرمانان‌ آسيا‌ و‌ اعتراض‌ مربيان‌ كروات‌ به‌ بدقولي‌مسووالن‌باشگاه‌و‌جلسه‌با‌آنها:‌بله، اين موضوع صحت دارد، البته من در آن جلســه شركت نكردم اما به دســتيارانم گفته شده آنچه در قــرارداد وجود دارد، قابل اجراســت. حاال من نميدانم كه چه خواهد شــد. درســت است كه يكســري قولهايي داده شده اما براي برخي اين قولها شفاهي بودند و براي برخي در قراردادشان ثبت شده است اما براي من عجيب و غير معمول است تيمي كه قهرمان شده براي قهرمان شدنش هيچ پاداشي دريافت نكند. اين در حالي است كه تيمي مثل الهالل بابت قهرماني در عربســتان به هر يك از اعضايش 125 هــزار دالر پاداش داده است. آرام‌كــردن‌بازيكنــان‌بــه‌خاطــر‌

اعتراض‌ها‌يشان‌به‌مسائل‌مالي:‌بله، سخت اســت كه من هر روز مثل يك آتشنشــان، آتش بازيكنانم را كه اعتــراض ميكنند، خاموش كنم تا آنها حاضر به تمرين شــوند. خيلي سخت است كه بــه صورت روزمره هر روز همــه موارد تيم را باالنــس كنم. من بازيكنانم را وادار ميكنم كه در زمســتان سخت يا تابستان سوزان تالش كنند اما ناراحت كننده است كه از طرف ديگر پول آنها به صورت مناسب پرداخت نشود. در اين شرايط كار كردن براي مربي خيلي سخت است. زماني هم فرا خواهد رســيد كه به مربي بگويند ديگر دست از فرمانبرداري از مربي برميدارند. خبر‌ پــول‌ گرفتن‌ از‌ باشــگاه‌ قبل‌ از‌ بازيكنان‌و‌تكذيب‌ســريع‌آن:‌بله، همينطور اســت و از اين موضوع بســيار عصباني هســتم. قطعــا يك نفر از درون باشــگاه به صورت عمدي خواسته كه اين كار را انجام دهد و بايد بگويم اين موضوع هيچ انعكاس خوبي بين بازيكنان نداشت. من به بازيكنان گفتم برايم اهميتي ندارد كه پول بگيرم يا نگيرم اما دســتياران و بازيكنانم بايد پول بگيرنــد. من و وضعيتم به بازيكنان و دســتيارانم بســتگي دارد. من نميخواهم به كسي اتهام وارد كنم، چون هرازچندگاهي از درون باشــگاه چنين اخباري به بيرون درز ميكنــد اما آن خبرنگاري كه چنين مطلبي نوشــته بود، به من گفت كه از مســووالن باشــگاه اين خبر را گرفته است و من هم در همان سايت اين خبر را تكذيب كردم. من همزمان با بازيكنانم پول گرفتم.

‌به‌بازيكنان‌ ملي‌پوش‌يك‌ روزهايي‌ما‌ هم‌مرخصي‌ مي‌دهيم‌ اما‌آنها‌بايد‌ خودشان‌را‌به‌ باشگاه‌معرفي‌ كنند.‌اگر‌ كسي‌پاسخ‌ ديگري‌دارد،‌ شايد‌عقل‌ من‌سر‌جايش‌ نيست!‌طبيعي‌ است‌كه‌ بازيكنان‌بايد‌ استراحت‌كنند‌ و‌همه‌جاي‌ دنيا‌همين‌ است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.