دوجوان،دوخريدزمستانيويكمهرهسوخته

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حاال كه فصل براي پرسپوليس تمام شده و تمرينات اين تيم براي فصل جديد كمتــر از دو هفته ديگر آغاز خواهد شــد برانكو مشــخص كرده كه كدام بازيكنان تيــم قبلي نميتواننــد در تمرينات فصل جديد شــركت كنند. برانكو در مصاحبه اخيرش فهرست مازاد خود را اعالم كرد و درباره آنها توضيح داد. اين فهرست 5 نفره عبارت است از: شهاب كرمي، محمد امين آرامطبع، ســامان نريمــان جهان، حامد آقايي و رضا كرمالچعب.

طبق اعالم برانكو باشــگاه دو بازيكن جوانــش را به صورت قرضــي به تيمهاي ديگر خواهد داد و آنهــا بايد جايي بروند كــه بتوانند بازي كنند. همچنين به گفته برانكــو، قــرارداد آرام طبع تمام شــده و ميرود، شــهاب كرمي نظر برانكو را جلب نكرده و نريمــان جهان بخت زيادي براي بازي ندارد.

پيشبينيها در مورد اين فهرست تا حدودي درست بود اما حداقل در خصوص سامان نريمان جهان كسي فكر نميكرد او را در جمع جدا شدهها ببينيم. به هر حال در اين فهرســت نام دو بازيكني(كرمي و نريمان جهــان) به چشــم ميخورد كه زمستان گذشــته و در تعطيالت نيمفصل جذب شــدند و خيلي كم بازي كردند. با تصميمي كه حاال برانكو گرفته مشــخص ميشــود اين نفرات را خــودش انتخاب نكرده و اعتقادي به آنها نداشته است.

با اين حال هر دو نفر خيلي كم براي پرســپوليس بازي كردند و مالك قضاوت برانكو درباره آنها مشــخص نيســت. اين مســاله در مورد جوانهايي مثل آقايي و كرمالچعب هم وجود دارد. نفر اول حتي يك دقيقه هم براي پرسپوليس بازي نكرد و بازيكــن دوم كــه در زمســتان آمد در برنامههاي برانكو جايي نداشت. البته اين دو بازيكن به صورت قرضي از پرسپوليس جدا ميشــوند. تكليف آرامطبع هم كه از ابتدا مشخص بود. اين بازيكن در زمستان تا آســتانه جدايي از پرسپوليس رفت اما ماندني شــد و جايي به فهرست آسيايي پيدا نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.