به‌شايعات‌توجه‌نمي‌كن ‌م ‌و‌در‌پرسپوليس‌م‌یمانم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از اينكه اعالم شــد علي اكبر طاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس براي چندمين بار از ســمت خود استعفا داده و البته بعد از آن مشخص شد اســتعفايي در كار نبوده و همه اين شــلوغكاريها بــراي تغيير حامي مالي باشگاه صورت گرفته طاهري به ديدار وزير ورزش و جوانان رفت.

طاهري نشســت دو ساعتهاي با مســعود سلطانيفر داشت و بعد از اين جلسه ضمن مثبت ارزيابي كردن محتواي صحبتهاي رد و بدل شده تاكيد كرد: «به شايعات توجهي نميكنم و در پرسپوليس ماندني هستم.»

در اين جلســه طاهري در خصــوص حضور قدرتمند پرســپوليس در جامهاي مختلف براي فصل بعــد، حفظ آرامش و تقويت تيم، نوع همكاري با حاميان مالي، بليت فروشــي و درآمد پرسپوليس از اين مساله و تبليغات محيطي با وزير صحبت كرد.

طاهري بعد از اين جلســه در مصاحبهاي گفت: «در جلسات قبلي كه يكي دو هفته پيش با دكتر سلطانيفر داشــتم ايشان خيلي موكد خواســتار ادامه همكاري بنده با باشگاه شدند. خواســته من هم چيزي جز خواســته باشگاه پرسپوليس و حفظ شــان آن نيست و هر چه ايــن كار بهتر صورت بگيرد اقبــال هواداران و دلشادي مردم بيشتر ميشود. در 2 سال اخير هواداران حمايت همه جانبهاي از ما داشتند و من هم با تمام توان در خدمت اين تيم هستم. از هواداران ميخواهيــم كه در بعضي اقدامات تعجيل نكنند و خداي نكرده به كســي بياحترامي نشــود. تمام اركاني كه در وزارتخانه و هر جايي هســتند قابل احترام هســتند. شايد بعضي وقتها اختالف نظرهايي باشد اما اين نبايد زمينهساز بياحترامي شود.»

داورزني ضمن تكذيب اختالف با سرپرست پرسپولیس:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.