اعتراف‌ماهيني:‌تعطيل‌ كردن‌تمرين‌بدترين‌ تصميم‌ما‌بود‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسين ماهيني ميگويد فوتبالش را با پرسپوليس تمام ميكند: «همانطور كه پيش از اين گفته بودم دوست دارم فوتبالم را در پرسپوليس تمام كنم و تا وقتي اين تيم به من نياز داشــته باشد جايي نميروم. براي همين فصل آينده هــم در خدمت اين تيــم و هوادارانش خواهم بود.»

مدافع متعصب پرسپوليس ميگويد بــراي قهرمانــي در آســيا تيمش بايد تقويت شــود: «بايد چند بازيكن ديگر هم خريــداري كنيم تا تواناييمان براي رقابت با تيمهاي مطرح آســيا بيشــتر شــود. اگر در فصل نقل و انتقاالت چند بازيكن خوب ديگر به تيم اضافه شوند، هم مدعي قهرماني در آسيا خواهيم بود و هم ميتوانيــم در ليگ برتر از عنوان قهرمانيمان دفاع كنيم.

ماهنيي بــه هيچ وجه موافق رفتن طاهري نيست و ميگويد او بايد بماند: «طاهري مدير موفقي در پرســپوليس بوده است و دليلي ندارد بخواهد از باشگاه جدا شــود. همه جاي دنيــا به مديران موفق سالهاي طوالني اعتماد ميكنند و در يك باشگاه ميمانند. طاهري 2-3 سال است كه در پرسپوليس حضور دارد و با شرايط باشگاه به خوبي آشناست. او توانسته پرسپوليس را به روزهاي اوجش برگردانــد و در اوج نگــهدارد. اميدوارم همچنان در مديريت پرسپوليس بماند.»

امــا جالبترين بخــش حرفهاي كاپيتــان دوم پرســپوليس يك اعتراف اســت: «فكر ميكنــم بدترين تصميم ممكن در آن مقطــع اعتصاب بود. چرا كه دســت ما بــه هيچ جا بنــد نبود و كســي به اعتراض ما رسيدگي نميكرد و در نهايت مجبور شديم آن تصميم را بگيريم اما واقعا بدترين تصميم ما بود.»

گفته ميشود ماهيني با مسووالن باشــگاه ايرانجوان بــراي آمدن مهدي قائدي بــه پرســپوليس صحبت كرده. خودش ميگويد: «مــن رابطه خوبي با مســووالن ايرانجوان دارم و قائدي هم بازيكن خوب و جواني است كه ميتواند به پرســپوليس كمك كنــد. در نهايت اميدوارم شــرايط طوري باشــد كه به پرسپوليس بيايد.»

نظر اين مدافع پرسپوليس در مورد شكست ســنگين استقالل مقابل العين هم جالب اســت: «من پيشبيني كرده بودم استقالل با نتيجه -2 يك شكست ميخــورد و با قانــون گل زده در خانه حريــف صعود خواهد كرد. به هيچ وجه فكــرش را نميكردم چنيــن نتيجهاي رقم بخــورد و واقعا ناراحتم كه نماينده فوتبال ايران چنين شكست سنگيني را تجربه كرد و تحقير شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.