اميري:‌فرقي‌ندارد‌العين‌حريفمان‌باشد‌يا‌ديگري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحيد اميــري درباره برد مقابل لخويا گفت: «بازي در شرايط آب و هوايي سختی بــود و دقيقا يك جور جدال مرگ و زندگي را پشتســر گذاشــتيم. تمام وجود خود را گذاشــتيم تا پرچم ايران در كشــور بيگانه زمين نيفتد ضمن اينكه ميخواستيم روند پيشــرفتي كه طي يك سال اخير پشتسر گذاشــتيم را تكامل بخشــيده و به همين دليل بچهها از جان و دل مايه گذاشــتند. شــايد خيلي از مردم نتوانند درك كنند اما در آن شــرايط آب و هوايي بچهها غيرت به خرج دادند و توانســتيم صعود كنيم و اين كوچكترين پاداش ما در طول يك ســالي بود كه زحمــات زيــادي را در آن متقبل شــديم.» اميــري در مورد اينكــه ترجيح ميدهد در دور بعدي پرســپوليس با كدام تيم بــازي كند، گفت: «فرقــي ندارد، چه العين باشــد و چه هر تيم ديگري، ما بايد در بازي بعدي در يك شــرايط آب و هوايي كه اوج گرما و شرجي محسوب ميشود به مصــاف حريفمان برويم. هرچند كه ما هم پرسپوليس هســتيم و در همين بازي آخر نشان داديم كه فوتبال قطر خيلي راه دارد تا به فوتبال ايران برسد. درست است دقايقي تحت فشــار بوديم و آن هم طبيعي بود اما مقابــل تيم چند مليتي لخويــا با موفقيت زميــن را ترك كرديــم.» هافبك - مهاجم زحمتكش پرســپوليس در قبال تعريفها گفت: «كارشناســان لطف دارند و انشاءا... اليق لطف آنان باشم. دست هواداران را هم به خاطر حمايتهايشان ميبوسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.