قرارداد‌پرسپوليس‌با‌نعمتي؛‌اختالف‌در‌جزييات

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرســد كار پيوستن سيامك نعمتي به پرســپوليس تمام شده است هر چنــد هنوز چيــزي قطعي نشــده. مهاجم فصل گذشــته پيكان قبــل از تعطيالت در باشگاه پرســپوليس حاضر شد و مذاكراتي با تركاشــوند انجام داد اما مذاكره نهايي به جلســه او با طاهري موكول شــد. ظاهرا در مذاكره آخر اين بازيكن با مســووالن باشگاه پرسپوليس از نظر مالي مشكلي بين طرفين وجود نداشــته و تنها گفتوگو در خصوص برخي بندهايي در آن كه مدنظر طرفين بود، باعث شــد مذاكرات به جلسه بعدي كشيده شــود. نعمتي با تكذيب هــر گونه اختالف مالي با پرسپوليس در خصوص اينكه شايعه شده او براي حضور در پرسپوليس درخواست شــماره ۸ اين تيم را كرده، گفت: «واقعا از اين همه اخبار نادرست تعجب ميكنم. من هيچ شرطي براي باشگاه در خصوص شماره پيراهن نگذاشتهام. شايعهسازان اجازه دهند كــه من ابتدا قرارداد ببندم بعد اين حرفها به وجود بيايد. من هيچ شرطي براي شماره پيراهن نگذاشتم و باز هم تأكيد ميكنم كه مذاكرات رضايتبخشــي با پرسپوليســيها انجام دادهام.» به نظر ميرسد امروز يا فردا با حضور طاهري در باشگاه قرارداد نعمتي و پرسپوليس نهايي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.