نوراللهي‌-‌پرسپوليس؛‌يك‌هفته‌ديگر‌صبر‌كنيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

احمــد نوراللهــي كه بــراي انجام خدمت ســربازي از پرسپوليس جدا شد و به تراكتورســازي پيوســت اين روزها به دنبال اين اســت تا با گرفتن كســري خدمت بتواند به پرسپوليس باز گردد. در همين رابطه نوراللهي اقداماتي انجام داده تا كارهاي كســري خدمتش انجام شود. او از ۸1 دي ماه ســال 95 رســما سرباز شده و حتي به تراكتورسازي رفت اما در نهايــت به دليل مشــكالتي كه براي اين باشگاه پيش آمد نتوانست در اين تيم به بازي كردن ادامه دهد. در همين خصوص ســپاه عاشــوراي تبريز كه محل خدمت نوراللهي اســت از سپاه اســتان گلستان اســتعالم گرفته تا ميزان زمان رزمندگي پدر و مادر اين بازيكن مشــخص شود كه در صــورت تاييد نهايي كســري خدمت نوراللهي صادر خواهد شــد. اين در حالي اســت كه نوراللهي پيش از اين كســري خدمت 6 ماهــهاش به دليل حضور فعال در بســيج مورد تاييد قرار گرفته بود. در حالي كه باشــگاه تراكتورسازي از تالش نوراللهي براي كسر خدمت خود ابراز بي اطالعي ميكنــد برانكو هم معطل مانده كه تكليف اين بازيكن چه خواهد شد. به هر حال فعال نوراللهي را نميتوان بازيكن پرسپوليس دانست اما به نظر ميرسد تا هفته آينده وضعيت نهايــي اين بازيكن براي گرفتن كســري خدمت ســربازي مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.