سيدجالل:‌هر‌سه‌حريف‌خطرناك‌هستند‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيدجالل حسيني در خصوص اينكه دوســت دارد در مرحله بعد پرســپوليس بــا چه تيمي روبهرو شــود، گفــت: «ديگر نميشــود تيمي را راحت گرفت. الهالل در گروه خودمان بود و يكي از قدرتهاي آسيا است. االهلي عربســتان در ساليان اخير با شــرايط خوبی در آســيا حاضر ميشود و العين نيز هميشه تيمي مدعي است. هر سه تيم خطرناك هســتند و قطعا برنامهريزي و ســرمايهگذاري خواهند داشــت. مطمئنا هر ســه تيم خود را براي مرحله بعد آماده ميكننــد و اين كاري اســت كه ما و حتي ديگر تيمهاي ايراني نميتوانند آن را انجام دهنــد. ما هيچ وقت مثل آنهــا نميتوانيم خود را در شرايط خوب نگه داريم و آمادگي مناسب داشته باشيم. كار سختي در مرحله بعــد داريم و براي ما فرقي نميكند با كدام تيم بــازي كنيم چــرا كه هر ســه تيم از قدرتهاي آسيا هستند.»

حســيني در پاســخ به اين سوال كه پرســپوليس توانايي قهرماني آسيا را دارد، گفت: «حريفان ما بودجههاي خيلي خوبي دارنــد و از امكانــات مناســبي برخوردار هستند و اين چيزها را ما نداريم و متاسفانه نميتوانيــم با آمادگي كامل در مســابقات حاضر شويم. با اين تفاسير ما براي هر بازي و ســختي آماده ميشويم تا بتوانيم شرايط خوبي داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.